سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

مبانی معرفتی کتاب‌های درسی تعلیم و تربیت(۱۱)

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 46137

۲۶ جوزا , ۱۳۹۵

Naser Saadatnia1


نیم نگاهی به تعلیم و تربیت در افغانستان

موضوعات کتاب‌های درسی دینی، با استناد به نص، سنت، اجماع و هم‌چنین عقل یا قیاس، گردآوری شده‌اند. مسلمان‌ها بر یقینی‌بودن آیه‌های قرآن توافق نظر دارند؛‌ یعنی این کتاب بدون شک از سوی خداوند بر پیامبرش نازل شده است. او به دریافت وحی و در نگهداری آن کوتاهی نکرده است؛ نه چیزی بر آن افزوده و نه چیزی از آن کاسته است. از روی هوا و هوس نیز سخن نرانده است. آنچه را خداوند به او فرستاده، به‌صورت اصلی برای مردم ابلاغ کرده است. پیامبر راوی صادق بوده ‌که قرآن بر لبان او جاری شده است. افزون بر آنچه بیان شد، خداوند نیز تأکید کرده است که از قرآن محافظت می‌کند، کسی توانایی تغییر معنایی و لفظی در آن را ندارد. از این لحاظ هیچ شائبه‌ای وجود ندارد که قرآن مصدر اصلی برای استنباط احکام شمرده می‌شود.

اما سخن این است، آیا آنچه مفسر و فقیه از کتاب خداوند دریافته است، بازهم بدون خطا‌ست؟ به بیان دیگر منظور خداوند از مدلول آیاتش ‌همان چیزی است که ما می‌فهمیم یا خیر؟ آیا قطعی‌بودن قرآن از جانب خداوند، قطعی‌بودن فهم ما را نیز ایجاب می‌کند؟ در ‌پاسخ به این سوال می‌توان گفت، طبیعی است که معرفت و دانش انسان از قرآن با سخن خداوند فرق دارد؛ یعنی هر‌انسانی متناسب با زمینه‌های فرهنگی خویش قرآن را تفسیر می‌کند. طبیعی است که فرهنگ هر‌جامعه و ملت و مردم با دیگری متفاوت است، معرفت و دانش بشر از کتاب آسمانی نیز متفاوت خواهد شد. ‌بدین‌سان فهم متکثر از قرآن که در بستر‌ فرهنگ خاص روییده است، دلیل بر این است که فهم واحد و مطلق وجود ندارد و از خطا‌پذیری ‌مصئون نخواهد بود. ‌به همین دلیل فرقه‌های گوناگون کلامی و فقهی زیادی پدید آمده است. درستی و نادرستی ایده‌های هیچ‌کدام از فرق‌ها قابل نفی و اثبات نیست و نخواهد بود. اما موضوعی که قابل انکار نیست، این است که اختلاف برداشت، از یک متن از روشنی و قطعی‌بودن آن می‌کاهد و دلالت آن را بر موضوع مورد تحقیق سست و بی‌بنیاد می‌کند. به‌صورت نمونه عبدالمجید شرفی در کتاب عصری‌سازی اندیشه اسلامی آورده است که فقها و اصولیون معتقدند که آیه‌های میراث دلالت‌شان قطعی است؛ اما او یاد‌آور‌ می‌شود که در زمان عمر، عباس با او، در مسایلی مانند عول و تعصب اختلاف کردند. از نگاه تاریخی از آن زمان تا‌کنون دلیل بر صحت و ابطال هیچ‌کدام از طرفین وجود ندارد. این اختلافات تا‌کنون نیز ادامه دارد. این امر نشان‌دهنده آن است که در آن روزگار نیز مسلمان‌ها در تعیین مصداق آیه‌های قرآن توافق نداشتند. قطعی‌بودن آیات، میراث مسأله‌ساز است. گاهی هم اتفاق افتاده است که در حل منازعات به دلیل برداشت‌های مختلف از قرآن، اشتهاد نمی‌کردند؛ زیرا معیاری برای تعیین فهم درست‌ از قرآن وجود نداشت. از جمله نقل شده است که علی ابن ابی طالب در محاجه با خوارج، به ابن عباس توصیه کرد: همانا قرآن نوشته‌ای مکتوب در میان دو جلد بوده و سخن نمی‌گوید؛ در حقیقت انسان‌هایند که به وسیله قرآن سخن می‌رانند. این مطلب گویای‌ این است که از قرآن برداشت‌های متفاوت می‌شود. بنابر‌این در یقینی‌بودن یک بر‌داشت و مطلق‌بودن آن، تردید وجود دارد.

به‌صورت نمونه عبدالمجید شرفی در کتاب عصری‌سازی اندیشه اسلامی آورده است که فقها و اصولیون معتقدند که آیه‌های میراث دلالت‌شان قطعی است؛ اما او یاد‌آور‌ می‌شود که در زمان عمر، عباس با او، در مسایلی مانند عول و تعصب اختلاف کردند. از نگاه تاریخی از آن زمان تا‌کنون دلیل بر صحت و ابطال هیچ‌کدام از طرفین وجود ندارد. این اختلافات تا‌کنون نیز ادامه دارد. این امر نشان‌دهنده آن است که در آن روزگار نیز مسلمان‌ها در تعیین مصداق آیه‌های قرآن توافق نداشتند. قطعی‌بودن آیات، میراث مسأله‌ساز است. گاهی هم اتفاق افتاده است که در حل منازعات به دلیل برداشت‌های مختلف از قرآن، اشتهاد نمی‌کردند؛ زیرا معیاری برای تعیین فهم درست‌ از قرآن وجود نداشت.

گذشته از همۀ موضوعاتی که تاکنون گفته شد، قرآن مثل هر‌پدیدۀ دیگر متأثر از فرهنگ جامعه است. به عبارت دیگر قرآن در بستر فرهنگی مشخص به‌صورت شفاهی از زبان پیامبر بیان شده است. بدین‌سان بافتار زبانی قرآن نیز دارای پارادوکس عجیب و غریب است. روندگان و مفسران نیز در تبیین آن قادر نیستند و از وارد‌شدن به مباحث جدی‌ خود‌داری می‌کنند و در صورت نقد آن، دیگران را به کژ‌فهمی متهم می‌کنند. نگارنده این سطور به این موضوع که دلالت آیۀ قرآن به موضوعی که محقق در پی اثبات آن از قرآن است، کاری ندارد؛ اما این موضوع مسألۀ جدی است که در آموزش‌های رسمی در تعلیم و تربیت وارد‌کردن مباحث تخصصی، با اختلاف دیدگاه، آثار سؤ در پی خواهد داشت.

چگونه ممکن است دانش‌آموز مکتب به این فهم برسد که پاره‌ای از آیه‌های قرآن دلالت بر موضوع معین دارند، یا قضیه مورد نظر ما از نظر قرآن مورد تأیید علمی است و فهم ما ‌درست است و برای اثبات عقاید خویش استدلال ‌بتواند؟‌ چنین چیزی غیر‌ممکن است، مگر این‌که آموزش حالت تلقینی داشته باشد، پرسش‌گری را از متعلم بگیرد، او را وادار کند تا آنچه را بیان می‌شود نا‌چار به پذیرفتن آن است. در این صورت دیگر نمی‌توان عنوان آموزش به آن نهاد، برای این‌که تعلیم‌دادن اصول خاصی دارد که با تلقین و اکراه میانه‌ای ندارد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: