سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۹م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 20 July , 2019

آیینه حقارت

نویسنده : اسد کوشا - کد خبر : 46136

۲۶ جوزا , ۱۳۹۵

Asad Kosha 1


امریکا در یک‌شنبه گذشته شاهد یک رویداد خونین بود. حمله بر باشگاه همجنس‌گرایان در اور‌لاندوی امریکار، نشان‌دهنده یک مسأله در جهان معاصر است. در سال‌های اخیر نیز جهان شاهد حملات مشابه بود. حمله بر دفتر مجله طنزی شارلی ابدو در سال ۲۰۱۴ و به دنبال آن حمله بر پاریس در سال ۲۰۱۵، حکایت‌گر نوعی رفتاری است که در بستر موجود جهان شکل گرفته است.

در نگاه نخست، حمله بر باشگاه همجنس‌گرایان نشان داد که امروزه هیچ جای جهان مکان امنی برای زندگی نیست، و در شرایط کنونیِ امنیتی جهان، کشوری چون امریکا حتا با مجهزترین دستگاه‌ها امنیتی قادر به جلوگیری از چنین حملاتی ‌نیست. در نگاه دومی اما حمله اورلاندو نشانه یک رفتار است.

در گرداب وضعیت موجود، مسأله‌ای که بیش از هر‌‌زمان دیگر نیاز به تأمل دارد، دریافت و فهم چگونگی چنین رفتار‌ها‌ست. اساساً پرسش این است که چرا عمر متین ـ‌که در غرب تولد شده بود و در ‌بستر فرهنگ غرب رشد یافته بودـ در نهایت امر در برابر فرهنگ و ارزش جهان خود تا پای مرگ پیش رفت؟

حملات عمر متین و صلاح عبدالسلام به‌رغم فاصله زمانی و مکانی، در ماهیت خود نشانۀ یک نوع الگوی رفتاری بود. این الگوی رفتاری اما در کنه خود تبلور شکستی است که درماندگی، کین‌توزی و عقده حقارت نسل دوم مسلمان‌های تولد‌شده در غرب را نشان می‌دهد. برتری‌جویی را می‌توان اصیل‌ترین انگیزه رفتاری دانست که اعمال ‌صلاح عبدالسلام و عمر متین را وحدت می‌بخشد. هر‌دو به‌لحاظ فردی سرگذشت مشابه داشتند. در غرب تولد شده بودند، اما در برابر غرب حس برتری‌‌جویی داشتند. اگر هدف و رفتار عمر متین و صلاح عبدالسلام را فارغ از رابطه با شبکه‌های تروریستی بسنجیم، می‌بینیم که الگوی رفتاری هر‌دو منحصر به رفتار مشابه است.

پاسخ‌های سیاسی و استخباراتی به این پرسش هر‌چه باشد، رفتار عمر متین در نگاه دیگری اما ریشه در نوعی احساس حقارت (Inferiority feeling) دارد. رفتار عمر متین متولد غرب، بیش از آن‌که محصول شست‌وشوی ذهنی از سوی سازمان‌های تروریستی باشد، نوعی رفتاری است که در عقده حقارت خانه دارد. نسل دوم مسلمان‌های متولد غرب در نخستین‌ مواجهه عینی خود با جهان پیرامون، دچار احساس درماندگی و ناتوانی می‌شود. درماندگی و ضعف در برابر ارزش‌های غالب، امری است که فرد برای غلبه بر این حس ناخوشایند و جبران حقارت‌هایش تلاش می‌کند به برتری دست یابد.

غلبه بر احساس‌ حقارت عمر متینی اما در واقعیت امر، امری است که به سادگی به دست نمی‌آید. به بیان دیگر ناتوانی در غلبه بر احساس حقارت، در واقع احساس گریزناپذیری است که شاکله رفتاری است که در نهایت امر به عقده حقارت می‌انجامد. اوج این عقده حقارت اما نوعی برتری‌جویی است که ریشه در درماندگی مفرط دارد. صلاح عبدالسلام و عمر متین دو نمونه عینی برای توضیح این عقده حقارت‌اند. هر‌دو متولد غرب بودند. هم عبدالسلام و هم عمر متبن در رفتار خود مکان‌هایی را مورد حمله قرار دادند که نماد آزادی و هویت مدرن غرب‌اند. یکی کافه را در پاریس و دیگری باشگاه شبانه همجنس‌گرایان را در ا‌ورلاندو هدف قرار داد.

پاسخ‌های سیاسی و استخباراتی به این پرسش هر‌چه باشد، رفتار عمر متین در نگاه دیگری اما ریشه در نوعی احساس حقارت (Inferiority feeling) دارد. رفتار عمر متین متولد غرب، بیش از آن‌که محصول شست‌وشوی ذهنی از سوی سازمان‌های تروریستی باشد، نوعی رفتاری است که در عقده حقارت خانه دارد. نسل دوم مسلمان‌های متولد غرب در نخستین‌ مواجهه عینی خود با جهان پیرامون، دچار احساس درماندگی و ناتوانی می‌شود. درماندگی و ضعف در برابر ارزش‌های غالب، امری است که فرد برای غلبه بر این حس ناخوشایند و جبران حقارت‌هایش تلاش می‌کند به برتری دست یابد.

حملات عمر متین و صلاح عبدالسلام به‌رغم فاصله زمانی و مکانی، در ماهیت خود نشانۀ یک نوع الگوی رفتاری بود. این الگوی رفتاری اما در کنه خود تبلور شکستی است که درماندگی، کین‌توزی و عقده حقارت نسل دوم مسلمان‌های تولد‌شده در غرب را نشان می‌دهد. برتری‌جویی را می‌توان اصیل‌ترین انگیزه رفتاری دانست که اعمال ‌صلاح عبدالسلام و عمر متین را وحدت می‌بخشد. هر‌دو به‌لحاظ فردی سرگذشت مشابه داشتند. در غرب تولد شده بودند، اما در برابر غرب حس برتری‌‌جویی داشتند. اگر هدف و رفتار عمر متین و صلاح عبدالسلام را فارغ از رابطه با شبکه‌های تروریستی بسنجیم، می‌بینیم که الگوی رفتاری هر‌دو منحصر به رفتار مشابه است.

احساس حقارت را می‌توان در کنش بنیادگرایی اسلامی نیز دید. فانتزی بنیادگرایی اسلامی در برابر وضعیت عینی جهان اسلام وارونه است. در این فانتزی غرب عامل اصلی ناکامی‌های اسلام به شمار می‌رود. مسلمان بنیادگرا از یک‌سو در برابر تمدن غرب احساس ضعف و حقارت می‌کند و از سوی دیگر غرب را منشأ ناکامی خود می‌فهمد. این فانتزی در هر‌صورت خالق نوعی الگوی رفتاری است؛ الگویی که به قول نیچه «دشمن می‌آفریند تا خود را از احساس گناه راحت کند». حمله بر باشگاه شبانه همجنس‌گرایان در اور‌لاندو، تصویر عینی الگوی رفتاری است که در شکست، حقارت، درماندگی و کین‌توزی نسل دوم مسلمان‌های غربی ریشه دارد. با این‌همه، حمله بر باشگاه همجنس‌گرایان در امریکا آیینه حقارت یک امریکایی افغان‌تبار است. این آیینه، تصویر عینی درماندگی، حقارت، ضعف و کین‌توزی نسلی را نشان می‌دهد که در جهان امروزی تبدیل به یک الگوی رفتاری شده است.  

در پشت رفتار عمر متین، حقیقتی نهفته است که اعتراف به آن، برای ما خیلی تلخ است. این نوع رفتار در حقیقت خود آیینۀ تمام‌قد کین‌توزی و نشان‌دهنده واکنش منفعلانه رویایی با ارزش‌های جهان مدرن است. هرچه ژرف‌تر در ژرفنای این کین‌توزی تأمل کنیم، به همان میزان به اعماق این تجربه خصمانه پی می‌بریم. رفتار عمر متین به خوبی گواه این حقیقت کین‌توزی شکست تعامل مسلمانانی است که در برابر شکوه ارزش‌های جهان مدرن به‌شدت درمانده و بیچاره‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که انسان مسلمان افغانی یگانه راه برخورد با جهان معاصر را در انتقام‌جویی خود‌ویرانگر جست‌وجو می‌کند. داعش، طالبان و القاعده نمونه‌های سیاسی و سازمان‌یافته‌تر چنین کین‌توزی‌اند. تأمل در کین‌توزی به ما کمک می‌کند که میل خود‌ویرانگر تلنبار‌شده در جامعه کین‌توز را دقیق تبیین کنیم. جامعه کین‌توز به‌لحاظ ذهنی و عاطفی با بحران عمیق خود‌حقیر‌بینی دست به گریبان است. این جامعه در هر‌مکان و زمانی، هم‌زاد با زبونی و عقده حقارت است. گوهر اصیل چنین جامعه‌ای اما عقده‌گشایی ویرانگر در فرم‌های متفاوت است. این عقده حقارت، در یک جغرافیا تبدیل به واسکت انتحاری می‌شود و در جغرافیای دیگری در قامت عمر متین حقیقت تلخ واکنش منفعلانه کین‌توزی و شکست را به نمایش می‌گذارد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: