سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۲۷م اسد ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 18 August , 2019

نقد ادبی فیمینستی؛ تلاشی برای شناخت ادبیات زنان

نویسنده : فرزانه فرنگس - کد خبر : 46047

۲۴ جوزا , ۱۳۹۵

2000px-Woman-power_emblem.svg


ورود زنان به عرصه‌های تولید و توزیع دانش

نقد ادبی فیمینستی؛ تلاشی برای شناخت ادبیات زنان

جنبش رهایی‌بخش زنان (‌موج دوم فیمینسم) در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم به‌عنوان یک پروژه معرفی مطرح شد‌، و تلاشی بود برای عرضه بنیادی‌ترین آزادی برای زنان مبارزه برای «‌رهایی از تفکر و اندیشه سرکوب‌گر نظام مردسالار». برای رسیدن به این هدف، وارد عرصه‌های تولید و توزیع دانش شدند و همۀ قلمروهای دانش مرد‌سالار ‌را مورد نقد قرار دادند و به پرسش کشیدند.

نقد ادبی عرصه دیگری از دانش رایج بود‌ که اندیشه فیمینستی ‌یکی از پرشورترین نقد‌ها را بر آن وارد کرد. هرچند نقد ادبی فیمینستی با گرایشات متنوع و متعددی در دو سنت معرفتی انگلوـ‌امریکایی و سنت معرفتی اروپایی پدید آمد؛ اما با همۀ تفاوت‌های بارزی که با هم داشتند، همه در این باب اندیشه مشترک دارند‌ که ادبیات و دانش ادبی رایج زاییدۀ گفتمان مرد‌سالارنه است‌ که در آن زن و زنانگی را از حوزه زبان و فرهنگ حذف و یا در حاشیه و پیرامون قرار داده‌اند. آن‌ها با تحلیل انتقادی از متن، در پی کشف و برملا‌کردن ارزش‌ها و دیدگاه‌های مرد‌محورانه از متن و زبان‌اند. ورجنیاوولف با کتاب «اتاقی برای خود»، سیمون دوبوار با کتاب «جنس دوم» و مری المان با کتاب «اندیشیدن درباره زنان» از چهره‌های برجسته و از پیش‌کسوتان نقد فیمینستی شناخته می‌شوند.

مسأله دوم که ‌منتقدان انگلیسیـ‌امریکای ‌به آن پرداختند، مسألۀ تیپ‌سازی و کمبود شخصیت‌های ‌واقعی زنان در ادبیات بود که از سوی مردان تولید و خلق شده‌ است. فرض بر این بود ‌که در آثار ادبی ‌که مردان آفریده‌اند، ‌زنان نقش حاشیه‌ای‌ و منفعل دارند و فاقد شخصیت و هویت مستقل و خودمختارند و همواره وجود‌شان در وابستگی به ‌کارکتر‌های اصلی (‌مردان) مطرح می‌شو‌د. ‌بنا‌براین نقد ادبی فیمینستی در نحله انگلیسیـ‌امریکایی با تحلیل انتقادی از متن، به دنبال کشف ‌و برملا‌کردن ارزش‌ها و عقاید مرد‌سالارنه‌ای‌ است که خود را بر زبان و ادبیات و فرهنگ تحمیل کرده است. آن‌ها به بازسازی زبان توجه کردند که متأثر از فرهنگ جنسیتی بود.

نقد ادبی فیمینستی از همان ابتدا با رویکرد متفاوت شکل گرفت؛ رویکرد تجربی در سنت انگلیسیـ‌امریکایی که بیشتر جامعه‌شناسانه و روان‌کاوانه بود‌ و رویکرد ‌ساختار‌شکن در سنت ‌پست‌مدرن فرانسه داشت و متأثر از ‌نظریه‌های ژاک لاکان، نظریه‌پرداز نوفرویدی و ژاک دریدا، فیلسوف ساختار‌شکن فرانسوی بود‌.‌

از دید‌گاه منتقدان فیمینست در سنت انگلیسی‌ـ‌ امریکایی، ادبیات رایج بازتابی از فرهنگ مرد‌سالار است که ‌با دیدگاه‌ها و ارزش‌های مرد‌محورانه آمیخته شده است. نقادان فیمینست این پرسش را مطرح کردند‌ که زنان چگونه در آثار و متونی که توسط مردان خلق شده‌اند، ترسیم و بازنمایی شده‌اند. استدلال نقادان فیمینست این بود که چهره‌ها و تیپ‌هایی که از زن‌ که در داستان‌ها و رمان‌ها آفریده شده، به دو صورت ناهمگون تجسم یافته‌اند: در یک سویه ‌این تصویر زن مثبت آرمانی و آیده‌آل قرار دارد که گاه از پاکی، فرشته و معصوم نشان داده می‌شود، و در سویه دیگر این تصویر چهرۀ بد‌بینانه و منفی از زن را نشان می‌دهد که در آن زن موجود فتنه‌گر، اغوا‌گر و جادوگر و منشأ تمام بدی‌هاست مثل (‌حوا و پاندورا) که باعث ‌درهم‌ریختن آرامش و تقوای اخلاقی مردان می‌شوند. منتقدان فیمینست تلاش کردند‌ که تصویر زن آرمانی و زن اهریمنی را بشکنند‌ و نشان دهند‌ که زن واقعی نقطه ضعف‌ها، نیازها، امیال و آرزوهای طبیعی دارد. مسأله دوم که ‌منتقدان انگلیسیـ‌امریکای ‌به آن پرداختند، مسألۀ تیپ‌سازی و کمبود شخصیت‌های ‌واقعی زنان در ادبیات بود که از سوی مردان تولید و خلق شده‌ است. فرض بر این بود ‌که در آثار ادبی ‌که مردان آفریده‌اند، ‌زنان نقش حاشیه‌ای‌ و منفعل دارند و فاقد شخصیت و هویت مستقل و خودمختارند و همواره وجود‌شان در وابستگی به ‌کارکتر‌های اصلی (‌مردان) مطرح می‌شو‌د. ‌بنا‌براین نقد ادبی فیمینستی در نحله انگلیسیـ‌امریکایی با تحلیل انتقادی از متن، به دنبال کشف ‌و برملا‌کردن ارزش‌ها و عقاید مرد‌سالارنه‌ای‌ است که خود را بر زبان و ادبیات و فرهنگ تحمیل کرده است. آن‌ها به بازسازی زبان توجه کردند که متأثر از فرهنگ جنسیتی بود.

‌دیدگاه‌ فرانسوی ‌نقد فیمینستی به خود زبان توجه کرد. آن‌ها نظام نمادین رایج در متن را که ‌تحت سیطره مردان است و در آن ‌زنان هیچ جایگاه و حضوری ندارند، نقد کردند. هلن سکسسیو از ‌منتقدان سرشناس ‌در این رویکرد است. او ‌با بهره‌گیری از دیدگاه‌های ‌ژاک دریدا، به این عقیده است‌ که زبان رایج در متن بر تقابل‌های دوگانه استوار گشته است. ادبیات مردانه با قرار‌دادن مفاهیم و واژگان در دو قطب مخالف هم فاعلیت در مقابل معفولیت، فرهنگ در مقابل طبیعت و گفتار در مقابل نوشتار، مرد را در مقابل زن ‌قرار می‌دهد و واقعیت را چند‌پاره می‌کند. از سوی دیگر، بین این دو قطب ارزش‌گذاری متفاوتی نیز شده است‌ که همواره ‌به نفع یک سر این قطب‌بندی است و یکی را بر دیگری ‌امتیاز می‌دهد. در این ‌تقابل ‌دوگانه، واژگان اولی که همواره مثبت و مورد احترام بوده، به مرد نسبت پیدا می‌کنند و واژگان دومی که ‌منفی تلقی می‌شوند و همیشه مورد تحقیر قرار می‌گیرند، زن را تداعی می‌کنند. به نظر سکسسیو، منبع الهام ‌این دوگانگی‌ها در تقابل بنیادین مرد و زن ریشه دارد.‌ مسأله ‌اصلی در این دو‌گانگی و تقابل این است‌ که واژگان دومی از واژگان اولی ‌جدا و مشتق می‌شوند. در این چهارچوب مرد «خویش‌» است و زن «دیگری‌». به این ترتیب زن فقط با مفاهیم، معانی و قواعد مردانه هستی می‌یابد‌ که در آن به اندیشه نمی‌آید. پس به نظر او ریشه‌های این ‌«دیگر»‌بودگی و «غیریت‌» ‌زن را باید در خود زبان جست. فیمینست‌های منتقد‌ در این رهیافت در صدد این بودند‌ که‌ با ساختارشکنی متن‌های رایج در ادبیات و با شکستن سد‌های نظم نمادین، زمینه را به‌گونه‌ای‌ دیگر‌ برای اندیشدن برای زنان فراهم سازند‌. برای رسیدن به ‌این هدف، مفهوم آفرینش زنانه ‌یا «‌زبان زنانه در قالب نوشتار زنانه‌» را طرح کردند‌ تا زنان بتوانند الگو‌های جدیدی را در ارتباط به زندگی و تجربه‌های خود ارائه دهند.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: