سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

تبعیض جنسیتی

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 46009

۲۳ جوزا , ۱۳۹۵

Naser Saadatnia1


نیم نگاهی به تعلیم و تربیت در افغانستان-۷

از جمله بیماری‌هایی که آموزش را در ‌بر گرفته و هماره لاغر‌تر می‌کند، زیاد‌بودن تعداد مضامین به‌خصوص در دوره لیسه: مانند تعلیم و تربیت، تفسیر، تعلیمات مدنی و فرهنگ است. از علت‌های رکود و عدم پویایی آموزش، زیاد‌بودن مضامین درسی است. با زیاد‌بودن مضامین، هم معلمان و هم دانش‌آموزان از رسیدن به هدف و غایت خود باز می‌مانند، به‌خصوص که موضوعات این کتاب‌ها به نحوی یکی در دیگری تکرار شده و سخن تازه‌ای در آن وجود ندارد. تنها تفاوت در نحوه پرداختن به مسایل و اختلاف در اصطلاحات است. از این‌رو دانش‌آموزان مجبورند بدون دقت به محتوا و فهم مطالب، صرف آن‌ها را حفظ کنند و روز امتحان همان‌گونه که حفظ کرده‌اند باز‌پس دهند. در یک تحلیل دیگر می‌توان گفت که این نوع آموزش از آموزش‌های ایدئولوژیک است و تلاش دارد از طریق زیاد‌کردن کتاب درسی ضعف‌های خود را بپوشا‌ند و و انمود کند که نسبت به مردم و جامعه تعهد دارد.

ابن خلدون، از اندیشمندان مسلمان، معقتد است که باید دانست از چیزهایی که به مردم در راه تحصیل دانش و آگاهی بر غایت و نهایت آن زیان رسانیده، فزونی تألیفات و اختلاف اصطلاحات (یعنی اختلاف سلیقه‌ها) در تعالیم و تعدد شیوه‌های آن و سپس خواستن از متعلم و شاگرد جمع‌آوری آن‌ها را تا آنگاه درجه تحصیل بر او مسلم گردد و در این هنگام محصل ناگزیر است کلیه یا بیشتر آن‌ها را حفظ کند و در مرعات جمیع شیوه‌های آن بکوشد. این آموزش به معنای دیگر تعلیم بانکی نیز گفته می‌شود که به وسیله این آموزش دانش را تحت انقیاد می‌گیرند و روحیه نقادی را در آن از بین می‌برند.

ابن خلدون در ادامه نوشته خویش تذکر می‌دهد که تکرار مسایل آموزشی جزء عادت برنامه‌ریزان شده است. او می‌گوید، این امر به‌منزله درد بی‌درمان‌ شده و عادت بدان آن‌چنان در آنان استقرار یافته که هم‌چون طبیعتی تغییر‌ناپذیر شده است.

به هر‌حال گفتمان آموزشی افغانستان به‌شکل بیمار و نیمه‌جان نفس می‌کشد و در صلیب سیاست، مذهب و نژاد گرفتار‌ است و توانایی رهیدن از دام این مثلث را ندارد. بناءً نا‌گزیر است از سفرۀ پوسیدۀ آن‌ها تغذیه شود و دعایب ‌در حق آن‌ها انجام دهد.

ابن خلدون، از اندیشمندان مسلمان، معقتد است که باید دانست از چیزهایی که به مردم در راه تحصیل دانش و آگاهی بر غایت و نهایت آن زیان رسانیده، فزونی تألیفات و اختلاف اصطلاحات (یعنی اختلاف سلیقه‌ها) در تعالیم و تعدد شیوه‌های آن و سپس خواستن از متعلم و شاگرد جمع‌آوری آن‌ها را تا آنگاه درجه تحصیل بر او مسلم گردد و در این هنگام محصل ناگزیر است کلیه یا بیشتر آن‌ها را حفظ کند و در مرعات جمیع شیوه‌های آن بکوشد. این آموزش به معنای دیگر تعلیم بانکی نیز گفته می‌شود که به وسیله این آموزش دانش را تحت انقیاد می‌گیرند و روحیه نقادی را در آن از بین می‌برند.

از نگاه محتوا، افزون بر مسایل اعتقادی که بیان شد، آموزش در افغانستان از تبعیض جنسیتی نیز رنج می‌بر‌د. از جمله در صنف یازدهم، به بحث حقوق زن بر مرد و مرد بر زن اختصاص یافته است. در این مورد چنین بیان شده است: «یکی از جمله حقوق مرد بر زن این است که زن خود را به شوهرش بیاراید و خود را در لباس و شکل و قیافه‌ای به او نشان دهد که خوشش بیاید، تا رغبت و محبت به او زیاد شود و نیازی به نگاه‌کردن به زن‌های دیگر نداشته باشد و خود را از افتادن در حرام محافظت کند.» در جای دیگر همین کتاب آمده است که دختر تا در خانۀ پدر هستند، پدر مکلف به تربیت آن‌ها‌ست و در فقدان پدر برادر می‌بایست آن‌ها را تربیت کند؛ اما در صورت ازدواج از پدر ساقط است و تربیت آن‌ها برعهده شوهران‌شان است.

در ادامه این مطلب سخنی ذکر شده است که نسبت آن به پیامبر داده می‌شود: «دنیا متاعی است که از آن نفع برده می‌شود، و بهترین متاع دنیا زن صالحه است که اگر مرد به او نگاه کرد خوشحال شود و اگر دستوری به او داد اطاعتش نماید و در غیاب او خود را و مال او را محافظت کند.»

پرسش این ‌است که‌ آیا زیبایی و آرایش، یک امر حقوقی است؟ اگر معتقد باشیم که زیبایی واقعاً یک امر حقوقی است، سوال دیگر مطرح است که چگونه رعایت آن و ضمانت اجرایی آن امکان‌پذیر است؟ حقوق دارای الزاماتی است که در زیبایی‌خواهی و زیبایی‌طلبی چنین الزامات وجود ندارد. زیبایی و آراستگی یک امر فطری و ذاتی در انسان است. هر‌فرد با سلایق خویش می‌تواند خود را آن‌گونه که دوست دارد بیاراید. از نظر حقوق انسانی هیچ مرجعی صلاحیت آن را ندارد تا شخص دیگری را مجبور کند که خود را آرایش کند یا نکند. در حالی که ازدواج، یک امر قراردادی و اعتباری است. در قرارداد حق و تکلیف وجود دارد؛ یعنی طرفین قرارداد به میزانی که از حق برخوردار می‌باشند، به همان پیمانه مکلف به اجرا و پابندی به آن نیز می‌باشند. قراردادی که اعتبار حقوقی دارد، از ضمانت اجرایی برخور دار است. امیل دورکیم می‌گوید: دستور حقوقی عبارت است از قاعده معینی که تخلف از آن مجازات دارد. بنا بر ‌این تعریف، دستورات حقوقی به‌صورت اجبار و الزام از سوی مرجع معین به نام دولت از ضمانت اجرایی برخوردار است؛ اما آنچه در کتاب تعلیم و تربیت از آرایش‌کردن زن به‌عنوان حق‌ مرد یاد شده است، نمی‌تواند در دایره قواعد حقوقی وارد شود؛ زیرا در آراستن و عدم آن هیچ مرجعی، حتا شوهر این حق را ندارد که زن را ملزم کند تا خود را بیاراید. علاوه بر آن نه عقل و نه قانون می‌پذیرد که مرد از زن خود در این مورد شکایت کند. ‌

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: