سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

ورود به عرصه‌های تولید و توزیع دانش «۲»

نویسنده : فرزانه فرنگیس - کد خبر : 45720

۱۲ جوزا , ۱۳۹۵

tumblr


تاریخ‌نگاری زنان‌؛ تلاشی برای پی‌بردن به «‌عدم حضور»

جنبش رهایی‌بخش زنان ‌(‌موج دوم فیمینسم) شورشی بود‌ ‌علیه آنچه که به‌حاشیه‌راندن تفکر زنان در تولید اندیشه تمدن بشری خوانده می‌شد، و پیکار برای به‌کانون‌آوردن زنان به اندیشدن در مورد جهان اجتماعی. جنبش رهایی‌بخش زنان با چنین رویکردی ورود به عرصه‌های تولید دانش را آغاز کرد‌ و به نقد دانش و علوم متعارف پرداخت‌.

 تاریخ‌نگاری سنتی یکی دیگر از حوزه‌های دانش رایج بود‌ که نظریه‌‌پردازان فیمینست به نقد آن نشسته‌اند‌ و خواهان باز‌نگری در نگرش‌های مرد‌محورانه از روایت‌های تاریخی شدند. مسأله برای مورخان فیمینست این بود‌ که چه شد که زنان در دید همگان بیرون از تاریخ قرار گرفتند، و چگونه می‌شود‌ حضور زنان را در تاریخ باز‌یابی کرد؟ استدلال مورخان زن این بود که زنان در بستر روابط اجتماعی حضور و فعالیت داشته‌ و در زندگی اجتماعی نقش‌آفرین بوده‌اند‌، اما در تحقیقات و روایت‌های تاریخی این فعالیت و حضور به ثبت نرسیده است. آنچه در تاریخ‌نگاری سنتی روایت شده، گزارشی است از فعالیت مردان و چیز‌هایی ‌که مردان انجام داده‌اند و تجربه کرده‌اند و مطلوب دانستن آن را روایت کرده‌اند؛ اما آنچه که مربوط به تجربیا‌ت و علایق و ارزش‌های زنان می‌شد، دست‌کم گرفته شده و از تفسیر و توصیف آن چشم‌پوشی شده است.

بنابراین، تاریخ‌نگاری مرسوم از منظر نیمی از بشر روایت شده، است، و این روایت یک‌سویه و جانب‌دارنه است‌ و به‌طور قطع نا‌قص و تحریف‌شده نیز است. با چنین استدلالی مورخان فیمینست ضرورت تاریخ‌نگاری زنان را طرح کردند. آن‌ها به این عقیده بودند‌ که تنها از طریق شناخت ریشه‌های گذشته تاریخ است که زنان می‌توانند مثل سایر گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و فرودست بدیلی برای آینده خود می‌یابند. تاریخ‌نگاران فیمینست برای توصیف و تفسیر تجارب تاریخی زنان از مفاهیمی چون مرد‌‌سا‌لاری، جنیست یا نظام جنسیتی‌ و فرودستی بهره بردند.

مردسالاری‌: توصیف‌کننده نظمی است که زنان از آغاز تاکنون در چهارچوب آن زندگی کرده‌اند. تاریخ‌نگاران فیمینست تلاش کردند‌ تا در‌یابند که آیا مرد‌سالاری یک وضعیت طبیعی است که براساس مقدارت زیست‌شناختی نظم یافته ‌‌و یا ساختۀ دست بشر است که در یک مقطع زمانی به وجود آمده و دارای خاستگاه تاریخی‌ است.

مفهوم «فرودستی‌»: این مفهوم را برای تحلیل و تفسیر روابط و مناسبات جنسیتی به کار بردند. پرسش این بود که چگونه زنان به موقعیت فرودست خود تن داده‌اند‌ و چگونه پذیرفتند‌ که این نقش‌ها در طبیعت آن‌هاست.

جنسیت: تاریخ‌نگاران فیمینست از این مفهوم برای تفاوت‌های بیولوژیک یا زیست‌شناسی میان مرد و زن استفاده کردند. مفهوم جنس به وِیژگی‌های زیست‌شناختی اشاره دارد‌ و جنسیت به نقش‌هایی که برساخته اجتماعی و فرهنگی‌اند و منشأ طبیعی ندارند.

بنابراین، تاریخ‌نگاری مرسوم از منظر نیمی از بشر روایت شده، است، و این روایت یک‌سویه و جانب‌دارنه است‌ و به‌طور قطع نا‌قص و تحریف‌شده نیز است. با چنین استدلالی مورخان فیمینست ضرورت تاریخ‌نگاری زنان را طرح کردند. آن‌ها به این عقیده بودند‌ که تنها از طریق شناخت ریشه‌های گذشته تاریخ است که زنان می‌توانند مثل سایر گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و فرودست بدیلی برای آینده خود می‌یابند. تاریخ‌نگاران فیمینست برای توصیف و تفسیر تجارب تاریخی زنان از مفاهیمی چون مرد‌‌سا‌لاری، جنیست یا نظام جنسیتی‌ و فرودستی بهره بردند.

در منظومۀ تاریخ‌نگاری مدرن، تاریخ‌نگاری زنان در ذیل تاریخ‌نگاری فرودستان طبقه‌بندی می‌شود، که جنبه‌ای‌ از تاریخ‌نگاری اجتماعی است. این نحله از تاریخ‌نگاری در ابتدای دهه ۵۰ و ۶۰ قرن بیستم از سوی مورخانی که گرایشات سوسیالیتی داشتند، مورد توجه قرار گرفت‌ و تا دهه ۸۰ قرن بیستم به‌عنوان طرح‌های تاریخ‌پژوهی دانشگاهی مطرح شد. موضوع اصلی برای این تاریخ‌نگاران در آن زمان مطالعۀ نقش جنبش‌های اجتماعی در فرایند تکوین جامعه بود. جنبش اجتماعی را گروه‌های فرودست مثل اقلیت‌های قومی‌، مذهبی، زنان، کارگران و دهقانان تشکیل می‌دادند، که هدف‌شان تغییر ساختار‌های سیاسی بود؛ مثل جنبش‌های زنان، جنبش‌های کارگری و جنبش‌های ضد‌استعمار در جهان سوم. آن‌ها تاریخ‌نگاری سنتی را که عامل‌ ‌تاریخ را منحصر‌ گروه‌های نخبه و فرادست جامعه می‌دیدند، مورد سوال قرار دادند‌ و موضوع عامل‌بودن طبقات فرودست در تاریخ را مطرح کردند. تعریفی که این تاریخ‌نگاران از مفهوم «‌فرودستان» داشتند، همان تعریفی بود که آنتویو گرامشی آن را در نظریه «هژمونی‌» مد‌نظر داشت. گروه‌های فرودست همان گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده‌اند‌ که هیچ سهمی در ساخت و ساختار قدرت ندارند. تاریخ‌نگاری فرودستان روایتی است از تاریخ‌ که به چگونگی زندگی روز‌مرهۀ فرودستان و به‌حا‌شیه‌نشستگان می‌پردازد.

بنابراین تاریخ‌نگاری زنان، جدای از تحولات فکری آن زمان صورت نگرفته است. تحولاتی که در عرصه تاریخ‌نگاری مدرن رخ داد، به اندیشه ایجاد تاریخ‌نگاری زنان از سوی جنبش رهایی‌بخش زنان کمک کرد.

 





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: