سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

عدالت اجتماعی در الگوی جدید حکومتداری

نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 45630

۱۰ جوزا , ۱۳۹۵

Sakhi Rezaie


فصل دوم

ورکشاپ‌های ظرفیت‌سازی: مقاصد، تجارب و نتایج پالیسی

۲. ابتکارات حکومتداری محور برای تقویت ظرفیت دولت

بخش سیزدهم

به‌طور مثال، اعضای هیئت‌های اشتراک‌کننده در مورد چالش‌های راواندا -کشوری در حالت پسامنازعه-در زمینه تأمین عدالت اجتماعی و نحوه تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها توسط دولت این کشور با تمرکز بر مسایل کلیدی نیازهای اساسی اجتماعی و ایجاد احساس مالکیت مشترک بین مردم از طریق شمولیت آن‌ها در روند حکومتداری، صحبت کردند. تأکید بر حکومتداری خوب لازمه دست‌یابی به تحقق اهداف انکشافی هزاره سوم (MDGs) است. در این ورکشاپ ۴ ویژ‌گی برای حکومتداری خوب تعیین شد: (الف) اداره حسابده، مؤثر و کارامد؛ (ب) کنترل فساد؛ (ج) امنیت مدیریت سکتور عامه توسط یک جامعه مدنی توانمند؛ (د) مرکزیت‌زدایی.

یکی از موضوعات رایج در مباحث جدید حکومتداری، عبارت از اهمیت صورت‌های حسابدهی عامه است. اداره دولتی سنتی متمرکز بر حسابدهی سلسه‌مراتبی در بین خدمات ملکی و حسابدهی به سلسه‌مراتب بالای هرم یعنی رهبران سیاسی بود. بعد‌ها در مدیریت دولتی بحث حسابدهی مسلکی از نوع حسابدهی‌ای که یک مدیر دولتی از طریق آموزش و تجربه آن را کسب می‌کند، نیز وارد مقوله حسابدهی دولتی شد. مدیریت جدید دولتی (NPM) متمرکز بر حسابدهی دو‌طرفه که با یکدیگر حسابدهی به پایین و مشتریان [مردم] است. در این نوع مدیریت دولتی تأکید بر حسابدهی به حکومت و مردم صورت می‌گیرد و باید به صدای همۀ آن‌ها گوش داده شود و به پرسش‌های آن‌ها پاسخ داده شود. بنابراین، بازبودن و شفافیت بخشی از مدل نوظهور حکومتداری جوابده است. 

در این ورکشاپ مشارکت‌کنندگان موظف شدند تا به توسعه بر بنیاد رویکرد حقوق بشری ببینند. از این منظر، دسترسی نابرابر مردم به عواید، خاستگاه کنترل نابرابر بر منابع اقتصادی و سیاسی در یک جامعه دارد. ماهیت ناعادلانه نظم اجتماعی منجر به بی‌عدالتی‌هایی می‌شود که از آن به‌عنوان «بی‌عدالتی ساختاری» یاد می‌شود؛ و چنان بی‌عدالتی‌هایی در اغلب جوامعی که دچار فقر فراگیر می‌باشند، وجود دارد. بنابراین. هرنوع آجندای معتبر با هدف تضمین درامد کارامد برای هر‌شهروند در راستای فقر‌زدایی آن‌ها و تأمین نیازهای اساسی‌شان، مستلزم جست‌وجوی اصلاح ساختارهای ناعادلانه‌ای است که منجر به عدم درامد آن‌ها می‌شود. هم‌چنین، مشارکت‌کنندگان این ورکشاپ چندین منبع بی‌عدالتی را مورد بررسی قرار دادند که سبب محرومیت بخش عظیمی از جامعه از درامد پایه می‌شود و نیز مشارکت‌کنندگان یاد‌شده ابزارهای اصلاح این بی‌عدالتی‌ها را در راستای ایجاد جوامع‌ عاری از فساد که خواست مردم است، شناسایی کردند.

حسابدهی به چندین مرجع

یکی از موضوعات رایج در مباحث جدید حکومتداری، عبارت از اهمیت صورت‌های حسابدهی عامه است. اداره دولتی سنتی متمرکز بر حسابدهی سلسه‌مراتبی در بین خدمات ملکی و حسابدهی به سلسه‌مراتب بالای هرم یعنی رهبران سیاسی بود. بعد‌ها در مدیریت دولتی بحث حسابدهی مسلکی از نوع حسابدهی‌ای که یک مدیر دولتی از طریق آموزش و تجربه آن را کسب می‌کند، نیز وارد مقوله حسابدهی دولتی شد. مدیریت جدید دولتی (NPM) متمرکز بر حسابدهی دو‌طرفه که با یکدیگر حسابدهی به پایین و مشتریان [مردم] است. در این نوع مدیریت دولتی تأکید بر حسابدهی به حکومت و مردم صورت می‌گیرد و باید به صدای همۀ آن‌ها گوش داده شود و به پرسش‌های آن‌ها پاسخ داده شود. بنابراین، بازبودن و شفافیت بخشی از مدل نوظهور حکومتداری جوابده است.

در ورکشاپ ظرفیت‌سازی تأثیرات این نوع حکومتداری جوابده به شمول روش‌های جدید مشارکت شهروندان در حکومتداری، اتکای روز‌افزون بر شبکه‌ها و مشارکت‌ها و همیاری در بین سکتورهای مختلف با حکومت در مقام مساعد‌کننده و هماهنگ‌کننده به جای یک نهاد عرضه‌کننده مورد بحث قرار گرفت. شکل‌های انعطاف‌پذیرتر و متنوع‌تر سازمان، یک‌سانی کمتر و انتظارات بیشتر در پروسه و خدمات‌‌ و شکل‌های منتوع‌تر حکومتداری و بنیاد آن‌ها، از جمله موارد دیگری بودند که در این ورکشاپ مورد بررسی قرار گرفتند.

نویسندگان: ایشا غوس-پاشا و مریدیت روون (Aisha Ghaus-Pasha and Meredith Rowen)

ترجمۀ محمد‌سخی رضایی

‌ منبع: دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: