سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

آموزش به‌مثابه دیالکتیک کلمه و انسان

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 45428

۳ جوزا , ۱۳۹۵

Naser Saadatnia


نیم نگاهی به تعلیم و تربیت در افغانستان

آموزش مانند هر‌پدیدة دیگر‌ اجتماعی، فلسفه‌ای دارد و مبتنی بر هدفی انجام می‌شود؛ آن این‌که انسان از طریق تعلیم و تربیت به گفت‌و‌شنود می‌پردازد. در فرآیند گفت‌و‌گو، فرهنگ زمانه را به کنش وادار می‌کند و راه‌حل برای زندگی واقعی و عینی به دست می‌آور‌د. هم‌چنین تلاش می‌روز‌د، بحرا‌ن‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را با فرهنگ گفت‌و‌‌شنود حل کند. فرهنگ گفت‌و‌شنود نیز با تعلیم و تربیت آغاز می‌شود. بدین‌سان آموزش امری پیشا‌سیاسی است؛ یعنی‌ پس از آموزش تمام افراد جامعه قواعد زندگی را در ساحت فردی و اجتماعی دریابد. اما اگر آموزش از هدف تعیین‌شده باز ماند و توانای پرور‌دن جامعه مدنی و اخلاقی را نداشته باشد، هرچیز‌ دیگری می‌توان نام نهاد‌ جز تعلیم و تربیت. برای فهم بیشتر، لازم است از اندیشمند و معلم روشنگر پائو‌لو فریره یاد شود. فریره آموزش را در کلمه‌های گویا می‌بیند، نه صامت. او می‌گوید از طریق کلمة معنا‌دار است که گفت‌و‌شنود ممکن می‌شود. او اضافه می‌کند که معناداری کلمه در عناصری است که درون‌مایه‌های اساسی آن را شکل می‌دهند، بدون آن، ‌خاصیتی در واژه‌ها نمی‌ماند. به ‌گفته این اندیشمند‌ برای فهم‌ کلمه لازم است‌ عناصر تشکیل‌دهنده یا درون‌مایه اساسی این واژه، در‌یافت شود. به باور فریره اندیشه و عمل، که در هم کنش اساسی با یکدیگر دریافت می‌شوند، عناصر کلمه‌اند. ‌اگر یکی از آن‌ها، اندیشه یا عمل، قربانی شود، بی‌درنگ دیگری نیز آسیب می‌بیند. فریره می‌گوید: کلمه‌های حقیقی‌اند که سبب تغییر جهان می‌شوند، ‌نا‌اصیل‌بودن کلمه از متحول‌کردن دنیا عاجز است. خنثابودن کلمه به معنای بی‌خاصیت‌کردن روان آدمی است. او می‌گوید: واژه‌های بی‌خاصیت بیشتر در جامعه و حکومت‌هایی رواج دارند که دوست‌دار اشیا‌‌اند و اشیا‌ نیز مرده‌اند. او می‌گوید استفاده‌کردن از کلمه‌های خنثا در آموزش، شباهت زیادی به سپرده‌گذاری دارد که در حسابات بانکی معروف است. آموزش بانکی به تعبیر او، نقش موجود با اراده یعنی دانش‌آموزش را نادیده می‌گیرد و‌ او را به شئ بی‌جان تغییر ماهیت می‌دهد. از این‌رو است که آموزش در ساحت عمل ناتوان می‌شود. اندیشه نیز در پای آن قربانی می‌شود. در حالی که از جمله ویژگی‌های آموزش ‌دیالکتیکی‌بودن آن است که میان کلمه،‌ دانش‌آموز و معلم صورت می‌گیرد، پس از آن جامعه و مردم باید از انقیاد ستم بیرون آیند.

فریره در پیداگوژی ستمدید‌گان تأکید دارد که وجود آدمی نمی‌تواند خاموش بماند و با کلمه دروغین پرورده شود، بلکه با کلمات راستین می‌تواند به‌صورت سالم تغذیه فکری کند. به کمک آن آدمیان‌ جهان را دگرگون می‌کنند. به باور این معلم روشنگر آدمیان به خاموشی ساخته نمی‌شوند، بلکه با کار و عمل به وجود می‌آیند و هویت انسانی خویش را اثبات می‌کنند. نکته‌ای باریک دیگر‌ که او اشاره می‌کند، ‌این است که با درنظر‌داشت ‌کارکرد کلمه، کلمه امتیازی برای کسان‌ معدود نیست، بلکه حقی است برای همه.

 خنثابودن کلمه به معنای بی‌خاصیت‌کردن روان آدمی است. او می‌گوید: واژه‌های بی‌خاصیت بیشتر در جامعه و حکومت‌هایی رواج دارند که دوست‌دار اشیا‌‌اند و اشیا‌ نیز مرده‌اند. او می‌گوید استفاده‌کردن از کلمه‌های خنثا در آموزش، شباهت زیادی به سپرده‌گذاری دارد که در حسابات بانکی معروف است. آموزش بانکی به تعبیر او، نقش موجود با اراده یعنی دانش‌آموزش را نادیده می‌گیرد و‌ او را به شئ بی‌جان تغییر ماهیت می‌دهد. از این‌رو است که آموزش در ساحت عمل ناتوان می‌شود. اندیشه نیز در پای آن قربانی می‌شود. در حالی که از جمله ویژگی‌های آموزش ‌دیالکتیکی‌بودن آن است که میان کلمه،‌ دانش‌آموز و معلم صورت می‌گیرد، پس از آن جامعه و مردم باید از انقیاد ستم بیرون آیند.

با استفاده از تئوری‌های فریره در‌باره آموزش، نگاهی به نظام تعلیمی افغانستان به‌خصوص کتاب‌های تعلیم و تربیت یا علوم اجتماعی بیندازیم. کلمه‌های خنثا و بدون کابرد به وفور بیشتر از واژه‌ها یا مفاهیم معنا‌دار است. به‌صورت نمونه مباحث کلامی و اعتقادی کتاب‌ها‌ی درسی از دسته‌هایی است که عناصر اندیشه و عمل را با خود ندارد؛ یعنی بی‌معنا‌ترین مفاهیم واژه‌ها و کلمات است که محتوای کتاب‌های دینی و اعتقادی را می‌سازند. مثلاً بحث این است که خدا قدیم است یا جدید، خداوند یگانه است و دو تا نیست. بی‌معنایی این ‌واژه‌ها و عبارات در این است که هیچ تأثیر‌ فکری و عملی در سرنوشت معتقدان به یگانگی خداوند ندارند؛ زیرا رفتن و در‌نوردیدن جهان غیب در قالب اندیشه بشری نمی‌گنجد؛ بهتر است بگویم که سفسطه است و در بافتار گذاره‌های منطقی و معرفتی قابل تبیین نیست. در ساحت عمل نیز راه‌گشا‌ نبوده است. بنا‌براین بحث‌های اعتقادی و کلامی در مکاتب، از اندیشه و عمل برهنه‌اند و چیز‌ تازه‌ای برای دانش‌آموز یا دانشجو نمی‌بخشند. دلیل آن این است که کلمه‌های متافزیکی محض توانایی دیالوگ ندارند؛ بلکه همیشه با تکفیر و ستم نزاع‌ها و جدال‌های بی‌حاصل همراه بوده‌اند. البته نا‌گفته نماند که یکتایی به معنای اومانیستیک آن اگر مراد باشد‌ و به تعبیری جنبة انسانی بگیرد، هم معنا‌دار است و هم کاربرد عملی دارد، در حالی که مفسران یکتا‌پرستی یگانگی در عالم متافزیکی را جست‌وجو می‌کنند؛ چیزی که نه اندیشه‌پرور است و نه عقل‌پرور و در جانب عمل نیز نقش ندارد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: