سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

نگاه قومی و برخورد با تروریسم

نویسنده : اکرم محمود - کد خبر : 45303

۱ جوزا , ۱۳۹۵

Terrorism


 برخورد نگاه‌های قومی با تروریسم به‌مثابه یک مسأله تاریخی و اجتماعی از اساس بر یک خطا استوار است. نسل نو و دانشگاهی هزاره و تاجیک به جای فهم مسأله تروریسم به‌مثابه یک پدیده تاریخی و اجتماعی، آن را بیشتر در رفتار یک گروه خاص فروکاست می‌دهد. در این فروکاست ریشه مسأله تروریسم در پشتون خلاصه می‌گردد. پشتون در نگاه یک دانشجوی هزاره و تاجیک یعنی تروریست. در این‌که طالبان در جامعه پشتون پایگاه اجتماعی و عاطفی دارند، شکی نیست؛ اما واقعیت انکارناپذیر تروریسم ریشه در عوامل متعدد از جمله ریشه در ‌جنگ قدرت‌ها دارد. اگر ترکیب اجتماعی و جغرافیای سیاسی اقوام را در افغانستان سرچپه کنیم، در این صورت شکی نیست که دیگر به جای پشتون، هزاره و تاجیک همان رفتار اجتماعی را از خود بیرون می‌دادند. آن هزاره‌ای که تصویر یک دختر داکتر با تصویر چند تن پشتون انتحاری بی‌فرجام را کنار هم قرار می‌دهد، در حقیقت مسأله تروریسم را در رفتار ذات پشتون تقلیل می‌دهد. مسأله تروریسم اما بر عکس این فهم کاذب واقعیتی است که خاص رفتاری یک گروه قومی ‌نیست. مسأله تروریسم در این فهم پدیده‌ای است که ریشه در علل مختلف دارد. اختلاف تاریخی هند و پاکستان، چگونگی برخورد سرمایه‌داری غرب با تروریسم به‌مثابه یک مسأله و جنگ قدرت‌های منطقه‌ای بر سر حذف و تداوم قدرت منطقه‌ای همه و همه عواملی‌اند که ‌به نحوی در ظهور و رشد بنیادگرایی اسلامی‌ـ‌پشتونی نقش دارند. هرگاه دانشگاهی هزاره تلاش کند که تصویر انتحاری بی‌فرجام پشتون را به رخ جامعه پشتون بکشد، مجید قرار دانشگاه‌دیده غربی جامعه پشتون دقیقاً همان موقفی را می‌گیرد که اکنون او ‌گرفته است.

همان‌طور که قرن هفده در غرب قرن روشنگری، قرن هجده قرن انقلاب، قرن نوزده قرن دگرگونی ساختار‌ها و قرن بیست قرن دو جنگ جهانی است. قرن بیست‌و‌یک قرنی است که امنیت و ترور مسأله تاریخی آن است. برخورد با مسأله تروریسم در چنین قرنی مستلزم درک و فهم عمیق مسأله تروریسم است. اقتصاد، سیاست و قدرت همه به نحوی در شکل‌دهی وضعیت کنونی ما نقش دارند. برخورد سرمایه‌داری غرب با تروریسم همانی است که عملاً در رفتار و سیاست آن متبلور می‌شود. 

برخورد قومی با پدیده تاریخی از اساس معیوب و کور است. این‌که حضور هزاره در مقیاس با جمعیتش‌ در دانشگاه‌های کشور برجسته‌تر از حضور پشتون‌ها‌ست، محسوس است؛ و این‌که جامعه تاجیک در تناسب با جامعه پشتون شهری‌تر است، نیز محسوس است. نگاه و پیش‌فرض‌های قومی تاجیک و هزاره در برابر تروریسم به‌مثابه پدیده تاریخی اما در فهم مسأله تروریسم همان خطایی را مرتکب می‌شود که پشتون در جایگاه الگوی انتحار مرتکب شده است. پشتون الگوی ترور نیست. هرگاه پشتون را نماد ترور بخوانیم، عقده پشتونی نیز به خود اجازه می‌دهد که مجید قرار داشته باشد.

Terrorism

مبارزه با تروریسم مستلزم فهم واقعیت تاریخی ترور است. تروریسم تنها مسأله پشتون نیست. تروریسم به‌مثابه وضعیت عینی و تاریخی مسأله‌ای که به در رگ و شریان موقعیت تاریخی تک‌تک ما ریشه دارد. همان‌طور ی که توتالیتاریسم در غرب قرن بیستی خاص نازی و هیتلر نبود، تروریسم و ترور نیز خاص پشتون نیست. آن دانشگاهی هزاره وقتی پشتون را در تصویر یک انتحاری پشتون خلاصه می‌کند و آن دانشگاهی و روشن‌فکر تاجیک وقتی پشتون را در گلبدین حکمتیار و اسماعیل یون خلاصه می‌کند، عملاً در نگاه رفتار خود همان خطا را می‌پیمایند که نگاه قومی پشتون در حال طی‌کردن آن است.

آن هزاره‌ای که تصویر یک دختر داکتر با تصویر چند تن پشتون انتحاری بی‌فرجام را کنار هم قرار می‌دهد، در حقیقت مسأله تروریسم را در رفتار ذات پشتون تقلیل می‌دهد. مسأله تروریسم اما بر عکس این فهم کاذب واقعیتی است که خاص رفتاری یک گروه قومی ‌نیست. مسأله تروریسم در این فهم پدیده‌ای است که ریشه در علل مختلف دارد. اختلاف تاریخی هند و پاکستان، چگونگی برخورد سرمایه‌داری غرب با تروریسم به‌مثابه یک مسأله و جنگ قدرت‌های منطقه‌ای بر سر حذف و تداوم قدرت منطقه‌ای همه و همه عواملی‌اند که ‌به نحوی در ظهور و رشد بنیادگرایی اسلامی‌ـ‌پشتونی نقش دارند. هرگاه دانشگاهی هزاره تلاش کند که تصویر انتحاری بی‌فرجام پشتون را به رخ جامعه پشتون بکشد، مجید قرار دانشگاه‌دیده غربی جامعه پشتون دقیقاً همان موقفی را می‌گیرد که اکنون او ‌گرفته است.

در افغانستان هیچ گروه‌ قومی اما بیرون از وضعیت موجود نیست. وضعیت موجود به نحوی از همۀ اقوام قربانی می‌گیرد. میزان و نوعیت این قربانی‌ها متفاوت و مبتنی بر وضعیت خاص قومی است. هر‌قوم خاص فهم خاص خود را از تروریسم دارد. برای بخشی از گروه‌‌های اجتماعی تروریسم رهایی‌بخش و برای برخی دیگر واقعیت ترور اصل رفتار خاص یک گروه قومی است. تروریسم به‌مثابه پدیده تاریخی صرفاً محصول رفتار پشتون‌ها نیست. تروریسم به‌مثابه یک پدیده تاریخی محصول تضاد‌های قرن است؛ همان‌طور که قرن هفده در غرب قرن روشنگری، قرن هجده قرن انقلاب، قرن نوزده قرن دگرگونی ساختار‌ها و قرن بیست قرن دو جنگ جهانی است. قرن بیست‌و‌یک قرنی است که امنیت و ترور مسأله تاریخی آن است. برخورد با مسأله تروریسم در چنین قرنی مستلزم درک و فهم عمیق مسأله تروریسم است. اقتصاد، سیاست و قدرت همه به نحوی در شکل‌دهی وضعیت کنونی ما نقش دارند. برخورد سرمایه‌داری غرب با تروریسم همانی است که عملاً در رفتار و سیاست آن متبلور می‌شود. غرب سرمایه‌دار هم متحد استراتژیک عربستان سعودی است و هم متحد نظامی مبارزه لیبرال دموکراسی غربی در جنگ با تروریسم. پارادوکس رفتار دولت‌های غربی در رویارویی با واقعیت ترور همان پارادوکسی است که نشان می‌دهد تروریسم و بنیادگرایی صرفاً خاص طالبان و القاعده نیست. نظم حاکم بر سرنوشت جهان به نحوی در ظهور و رشد بنیادگرایی اسلامی-پشتونی نقش دارد.

فهم پدیده تروریسم در شرایط کنونی مستلزم دانستن واقعیت و کارکرد ترور است. تروریسم به‌مثابه یک ابزار سیاسی، در حقیقت امر ابراز جنگ قدرت‌ها‌ست. قدرت‌های درگیر در افغانستان همه به نحوی از تروریسم به‌عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌کنند. نقش اقوام اما در تداوم و سازمان‌دهی این جنگ متفاوت است. رویکرد قومی به مسأله تروریسم ‌در این میان به‌شکل باورناپذیری تبدیل به استریوتایپ قومی شده است. در این استریوتایپ تروریسم دیگر مسأله چند‌علتی نیست؛ علت اصلی ترور در استریوتایپ وضعیت موجود، رفتار خاص یک گروه خاص است. فهم قومی مسأله تروریسم نوعی گریز از فهمیدن تروریسم به‌مثابه یک پدیده تاریخی است. با پیش‌فرض‌های قومی نمی‌توان از بن‌بست موجود بیرون شد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: