سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

دانش‌های تحت انقیاد (۳)

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 45247

۲۹ ثور , ۱۳۹۵

Naser Saadatnia1


دانش‌های تحت انقیاد به این معنا‌‌ست که این نوع معرفت و شناخت قادر به بیان و تحلیل یک موضوع نیست و چیزی تازه بر اطلاعات خواننده نمی‌افزاید. افزون بر آن با تحول و دگرگونی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به سادگی و آسانی سلب صلاحیت می‌شود، برای پاره‌ای از مردمان و جوامع مقبول نمی‌افتد یا در مقطعی از تاریخ کار‌کرد خویش را از دست می‌دهد. دانش انقیادی از ایجاد ارزش‌های مشترک انسانی نه‌تنها نا‌توان است، که از بودن چنین ارزشی رنج می‌برد؛ از این‌رو هماره آمیخته با قدرت یا در خدمت قدرت بوده است و خواهد بود. اگر به نظام آموزشی افغانستان نگاهی بیندازیم، بیشترین مباحث و مسایل پرداخته‌شده مربوط به دانش‌های تحت انقیاد است. به بیان دیگر دانش‌های یاد‌شده مطیع و سر‌سپردۀ قدرت‌اند و توانایی خلق معرفت و دانایی را ندارند؛ زیرا احکام دینی چه در قالب روایت و حدیث بیان شود و چه در قالب احکام و دستورات فقهی، محلی و شخصی است و هر‌امری شخصی معرفتی بوده نمی‌تواند. کارکرد آن تثبیت ایمان انسان است که بازهم به اختیار شخص بر می‌گردد. اما همگانی‌کردن اعتقاد شخصی و خواستار یک‌دست‌کردن آن به وسیله آموزش، از ویژگی‌های ایدئو لوژی قدرت است؛ و قدرت معرفت‌ستیز و نقد‌ناپذیر است. بدین‌سان دارندگان دانش‌های تحت انقیاد به فرقه‌های متعدد تقسیم شده‌اند و هر‌کدام از ین قشر‌ها، دیگری را تا کام مرگ به نابودی کشانده است. هر‌فرقه در پی اثبات حقانیت و مشروعیت‌دادن به رفتار‌های سیاسی حاکمان خود بودند. برای رسیدن به هدف خویش، آگاهی کاذب خلق میکردند و افسانه‌ها را وارد ادبیات دینی میکردند. رستگاری را در اطاعت و پیروی از حکومت می‌دانستند و مخالفان سیاسی را در قالب‌ ‌بغاوت، کفر، مرتد و… از خود می‌راندند.

باری فقه پیروانی دارد که در صورت لزوم مقلد به مرجع معین مراجعه می‌کند و تکالیف دینی و ایمانی خویش را متناسب با گفتار آن مرجع انجام می‌دهد. بنابر‌این، آموزش‌‌ فقه در مکاتب به‌صورت همگانی با منطق تربیت نا‌سازگار است. مضاف بر آن، در فقه اختلافاتی وجود دارد که مسلمانان را نه‌تنها به فرقه‌های گوناگون تقسیم کرده است، که حتا هر‌فرقه،‌ فرقۀ دیگر را باطل می‌داند و پیروان آن‌‌ را از جمله رستگاران محسوب نمی‌کند. به‌صورت نمونه، در تاریخ فقه آمده است: امام ابوحنیفه پیشوای مردم عراق بود که بر قیاس عمل می‌کرد. پیشوای حجازیان انس ابن مالک و بعد از وی شافعی بود. دیری نگذشت که فرقه‌ای به نام ظاهریه ظهور کرد. ظاهریان قیاس را باطل می‌دانستند و معتقدان این فرقه را گناه‌کار می‌شمردند. خانواده پیامبر نیز مسیر دیگری در پیش گرفت و پایۀ فقهی جداگانه‌ای را به وجود آوردند. این فرقه قایل به عصمت امامان شد‌. این مکتب فقهی نیز پیروان خود را ملزم به پیروی از دستورات خود می‌داند. به همین ترتیب، فرقه‌های دیگری نیز ظهور کردند؛ مانند خوارج که از اصول مشخص پیروی می‌کردند.

 اما همگانی‌کردن اعتقاد شخصی و خواستار یک‌دست‌کردن آن به وسیله آموزش، از ویژگی‌های ایدئو لوژی قدرت است؛ و قدرت معرفت‌ستیز و نقد‌ناپذیر است. بدین‌سان دارندگان دانش‌های تحت انقیاد به فرقه‌های متعدد تقسیم شده‌اند و هر‌کدام از ین قشر‌ها، دیگری را تا کام مرگ به نابودی کشانده است. هر‌فرقه در پی اثبات حقانیت و مشروعیت‌دادن به رفتار‌های سیاسی حاکمان خود بودند. برای رسیدن به هدف خویش، آگاهی کاذب خلق میکردند و افسانه‌ها را وارد ادبیات دینی میکردند. رستگاری را در اطاعت و پیروی از حکومت می‌دانستند و مخالفان سیاسی را در قالب‌ ‌بغاوت، کفر، مرتد و… از خود می‌راندند.

همه پیشوایان این فرقه ها، امتانی داشتند که در مسایل دینی و اعتقادی از رهبران خود پیروی می کردند. پیروی‌کردن جز از امامان خود برای فرقه مذهبی دیگر‌ یک امر‌ ناصواب تلقی می‌شود. نکته قابل تأمل در این است که اگر این اختلافات بر پایه‌های علمی و معرفتی استوار می‌بودند، یک امر‌ میمون و مبارک پنداشته می‌شد؛‌ چیزی که امروز به‌عنوان یک اصل در جهان شناخته شده است. اما اختلاف‌ عقیدتی و مذهبی یک امر فردی و شخصی است و قابلیت تعمیم را ندارد. بناءً زمانی که یک امر فردی وارد حوزه عمومی شد، شیرازه زندگی اجتماعی را از هم پاره می‌کند. نکته قابل انتقاد در کتاب‌های درسی وزارت معارف نیز در همین است که باورها، عقاید و آرای گوناگون فقهی که نه در قطار دانش‌اند و نه هم از خانوادة علم، به‌صورت مبسوط جمع‌آوری شده‌اند. نکتۀ قابل پرسش این است که چگونه و با کدام منطق علمی و معرفتی عقاید آدمی را رنگ و بوی الهی می‌بخشند؟ ادامه دارد…

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: