سال چهارم / شماره : 735 / سه شنبه / ۱م دلو ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Tuesday, 21 January , 2020

زیربناهای اخلاقی

نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 44964

۲۲ ثور , ۱۳۹۵

Sakhi_Razai


فصل دوم

ورکشاپ‌های ظرفیت‌سازی: مقاصد، تجارب و نتایج پالیسی

بخش چهارم

نهاد تفتیشی که در سال ۲۰۰۴ برای یک دوره ۵ ساله ایجاد شد، حق نظارت بر عملکرد و تصمیم‌گیری ارگان‌های امنیتی، شوراهای انتخابی، محاکم و نهادهای تفتیش ملی یا پارلمان را ندارد. این اداره مسئولیت برگزا‌ری دوره‌های آموزشی عملی به شمول مطالعات موردی و برخی ابزارهای دیگر را برعهده دارد. اتیوپیا قبلاً کنوانسیون سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های آفریقا را تصویب کرده و چندین تن از مقام‌های عالی به شمول نخست‌وزیر این کشور را به اتهام فساد اداری به محکمه کشانده است. اقدامات یاد‌شده حاکی از تعهد سیاسی این کشور مبنی بر مبارزه جدی با فساد است.

در جمهوری کره، کمیسیون مستقل کره برای مبارزه با فساد نقش کلیدی‌ای را در تدوین یک استراتژی و ابزارهای هماهنگی برای بهبود یک‌پارچگی در امر مبارزه با فساد بازی کرده است. کمیسیون مستقل کره برای مبارزه با فساد که در سال ۲۰۰۲‌ ایجاد شد، در این اواخر یک کنفرانس مبارزه با فساد را دایر کرد‌ که در آن وزیران و معینان نهادهای مربوطه اشتراک ورزیده بودند و پیشنهادات خود در زمینه مبارزه با فساد در بخش‌هایی مانند تدارکات ملی را شریک ساختند. جمهوری کره در سال ۲۰۰۳‌ یک طرزالسلوک مقام‌های دولتی را تصویب کرد که در آن مقام‌های دولتی از هرنوع عمل مغایر قانون، دریافت تحفه و جانب‌داری منع شده‌اند. هم‌چنین، جمهوری کره برای حمایت از تطبیق طرزالسلوک یاد‌شده، الزامات اعلان منافع کارکنان عالی‌رتبه دولتی را تقویت کرده است.

ابزارهای مدیریت تضاد منافع

کشورهای اشتراک‌کننده در این ورکشاپ هم‌چنین چندین مثال از ابزارهای عملی برای مدیریت تضاد منافع و بررسی چارچوب‌های سنجش کارایی برنامه‌های اخلاقی خود ارائه کردند. روش‌های خوب از کشور استرالیا، کانادا و هالند ارائه شد.

در جمهوری کره، کمیسیون مستقل کره برای مبارزه با فساد نقش کلیدی‌ای را در تدوین یک استراتژی و ابزارهای هماهنگی برای بهبود یک‌پارچگی در امر مبارزه با فساد بازی کرده است. کمیسیون مستقل کره برای مبارزه با فساد که در سال ۲۰۰۲‌ ایجاد شد، در این اواخر یک کنفرانس مبارزه با فساد را دایر کرد‌ که در آن وزیران و معینان نهادهای مربوطه اشتراک ورزیده بودند و پیشنهادات خود در زمینه مبارزه با فساد در بخش‌هایی مانند تدارکات ملی را شریک ساختند.

در کوین‌لند استرالیا، رهنمود سازمان همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی در زمینه مدیریت تضاد منافع در خدمات عامه به‌عنوان ابزاری انگیزشی برای توسعه و توزیع روش‌های عملی برای مدیریت تضاد منافع در سطح محلی عمل می‌کند. کمیسیون جرایم و تخطی کوین‌لند‌ و کمیسیون مستقل مبارزه با فساد نیو سود ویلز به‌طور مشترک رهنمود‌های محلی را برای مدیریت تضاد منافع در سکتور دولتی تدوین کرده‌اند. این رهنمودها بیان می‌کنند که چرا مدیریت تضاد منافع دارای اهمیت است، مفاهیم آن را تعریف می‌کنند، تضاد منافع را شناسایی می‌کنند و نشان می‌دهند که بین وظیفه دولتی با منافع شخصی چگونه باید توازن ایجاد شود و مشوره‌های مشخصی را در‌باره مدیریت وضعیت‌های بروز تضاد منافع ارائه می‌کند. هم‌چنین، این رهنمودها تأکید دوباره بر شفافیت، حسابدهی و اهمیت اعتماد شهروندان ‌‌دارد. ‌این رهنموها به جای برخورد با مسایل تضاد منافع به‌عنوان یک امر فوق‌العاده، با آن‌ها به‌عنوان وضعیت‌های عادی برخورد می‌کند که نیاز به مدیریت مناسبت دارند. هم‌چنین، توزیع رهنمودهای یاد‌شده شامل کتابچه، سی‌دی و کاپی استراتژی مبارزه با فساد می‌شود.

در کانادا یک سیستم جامع حقوقی و حسابدهی اداری، مدیریت تضاد منافع و تعریف ارزش‌ها و اخلاق اساسی خدمات عامه در طول تاریخ ۱۳۲ ساله آن تدوین شده است. در حال حاضر، چارچوب پالیسی اخلاق و ارزش‌ها شامل رهنمود وزیران، معینان، طرزالسلوک پسا‌استخدام برای مقام‌های دولتی، طرزالسلوک ارزش‌ها و اخلاق کارکنان دولتی، چارچوب جامع مدیریت حسابدهی، جلوگیری از آزار و اذیت جنسی و افشای تخطی‌ها‌ و مقرره حمایت از افشای فساد و تخطی، می‌گردد. برای تصمیم‌گیری در مورد این‌که آیا این سیستم در حال دست‌یابی به اهداف تعیین‌شده خود است یا نه، اداره ارز‌ش‌ها و اخلاق خدمات عامه یک چارچوب سنجش را برای وزارت‌ها و ادارات مربوطه طرح کرده است تا از آن برای سنجش عملکرد خود و بهبود آن استفاده کنند. این چارچوب هشت عامل را که بر ارزش‌ها و اخلاق تأثیرگذارند، مورد بررسی قرار می‌دهد: اعتماد، فرهنگ، مردم، رهبری، بررسی خطر یا ریسک، کنترل‌ها، منابع و افشاها و رهنمودها، معیارها و چارچوب‌ها.

 نویسندگان: ایشا غوس-پاشا و مریدیت روون (Aisha Ghaus-Pasha and Meredith Rowen)

ترجمۀ محمد‌سخی رضایی

منبع: دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: