سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

به سوی حکومتداری مشارکتی و دوامدار

نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 44629

۱۵ ثور , ۱۳۹۵

shaki rezai


فصل دوم

ورکشاپ‌های ظرفیت‌سازی: مقاصد، تجارب و نتایج پالیسی

بخش اول

اخلاق خدمات عامه و اعتماد به حکومت

پیشینه

ورکشاپ اخلاق خدمات عمومی و اعتماد به حکومت توسط بخش اداره عامه و مدیریت توسعه اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با همکاری اداره حکومتداری عامه و توسعه منطقه‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی (OECD)، و سازمان شفافیت بین‌الملل (TI) دایر شد. هدف آن بررسی گرایش‌های جهانی و منطقه‌ای در رابطه به اخلاق عامه و ابتکارات مبارزه با فساد اداری، رسیدگی به چالش‌های سیاسی و اخلاقی در تطبیق زیرساخت‌های اخلاقی در سطح ملی و محلی برای اعتماد‌سازی در حکومت در راستای عرضه خدمات اساسی و اهداف توسعه‌ای، تبادله روش‌های خوب و آخرین ابزارهای مدیریت تضاد منافع، بررسی تأثیرات برنامه اخلاق عامه و ارائه آموزش‌های لازم برای تصمیم‌گیری اخلاقی به کارکنان خدمات ملکی و خبرنگاران در ژورنالیزم تحقیقاتی، بود.

خدمات عامه مستلزم اعتماد مردم است. شهروندان از کارکنان خدمات ملکی انتظار دارند که نیازهای عمومی آن‌ها را به‌طور منصفانه تأمین ‌و منابع عامه را به‌شکل درست به‌طور روزانه مدیریت کنند. خدمات منصفانه و قابل اعتماد و تصمیم‌گیری موثق منجر به تقویت اعتماد مردم و خلق سطحی از میدان کار برای کسب‌وکار می‌شود و در عین حال سبب شکل‌گیری بازارهای فعال و رشد اقتصادی می‌گردد. به فساد در این بستر و زمینه نه‌تنها به‌عنوان عمل انفرادی دیده می‌شود، بلکه نتیجه ناکامی سیستماتیک و نشانه «حکومتداری ضعیف» به شمار می‌رود. قضایای فساد عمومی تأثیرات منفی عمیقی بر اعتماد مردم نسبت به تصمیم‌گیری‌های دولت دارد.

این ورکشاپ متمرکز بر مسایلی بود که به شکل نزدیکی با موضوع کلی ششمین مجمع در ارتباط بود. حکومتداری مشارکتی و شفاف به‌طور وسیعی استوار بر رفتار اخلاقی کارکنان دولت است که می‌توانند زمینه فراهم‌ساختن معلومات موثق در‌باره تصامیم پالیسی و عملکرد دولت را برای مردم فراهم بسازند تا از آن به‌عنوان ابزار مشارکت شهروندان و شرکای ذی‌دخل در امور مربوطه استفاده شود. در کشورهایی که اعتماد مردم به دولت پایین است، شهروندان تمایل چندانی به پروسه‌های حکومتداری ندارند. در دیگر موارد، مشارکت وجود دارد، اما پروسه‌های پالیسی به‌طور کامل شفاف نیست؛ بنابراین‌ شمولیت مردم و اعتماد آن‌ها به دولت از جمله اصول بنیادی حکومتداری مشارکتی و شفاف به شمار می‌روند.

خدمات عامه مستلزم اعتماد مردم است. شهروندان از کارکنان خدمات ملکی انتظار دارند که نیازهای عمومی آن‌ها را به‌طور منصفانه تأمین ‌و منابع عامه را به‌شکل درست به‌طور روزانه مدیریت کنند. خدمات منصفانه و قابل اعتماد و تصمیم‌گیری موثق منجر به تقویت اعتماد مردم و خلق سطحی از میدان کار برای کسب‌وکار می‌شود و در عین حال سبب شکل‌گیری بازارهای فعال و رشد اقتصادی می‌گردد. به فساد در این بستر و زمینه نه‌تنها به‌عنوان عمل انفرادی دیده می‌شود، بلکه نتیجه ناکامی سیستماتیک و نشانه «حکومتداری ضعیف» به شمار می‌رود. قضایای فساد عمومی تأثیرات منفی عمیقی بر اعتماد مردم نسبت به تصمیم‌گیری‌های دولت دارد.

این کارگاه هزینه‌های چندگانه ناشی از فساد را شناسایی کرد: اول، فساد منجر به تحریف مسیر حداکثر‌سازی فایده خدمات عامه می‌شود، مقدار زمان و منابع موجود برای پروژه‌ها و برنامه‌های مشروع را محدود می‌سازد، تخصیص بودجه را تحت فشار قرار می‌دهد، و به ‌این وسیله کارایی و مؤثریت سرمایه‌گذاری‌های موجود خدمات عامه را کاهش می‌دهد. دوم، فساد هزینه اجتماعی فراوانی دارد. برنامه شبکه‌های مصئونیت اجتماعی و خدماتی که باید به مردم فقیر عرضه شود، اغلب از جمله اولین گزینه‌های حذف در زمان مشکلات بودجوی به شمار می‌روند. این هزینه اجتماعی می‌تواند تبعات سیاسی هم داشته باشد؛ زمانی که فساد و هزینه‌های آن سبب کنش‌های بدبینانه مردم می‌شود، انگیزه آن‌ها را برای ایفای نقش‌ فعال و مشارکتی کاهش می‌دهد و به نقش سازنده آن‌ها در بین اجتماعات و در کل جامعه آسیب می‌رساند. بنابراین، هزینه‌های اجتماعی فساد تأثیرات منفی کوتاه‌مدت و دراز‌مدت برای جامعه دارد که همیشه فوراً قابل مشاهده یا سنجش نیست، ولی به هرحال تأثیرات منفی جبران‌ناپذیری بر رفاه کشور و شهروندان آن دارد.

نویسندگان: ایشا غوس-پاشا و مریدیت روون (Aisha Ghaus-Pasha and Meredith Rowen)

ترجمۀ محمد‌سخی رضایی

 منبع: دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: