سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

به سوی حکومتداری مشارکتی و شفاف

نویسنده : ترجمه: محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 44517

۱۳ ثور , ۱۳۹۵

Sakhi Rezaie


فصل اول

بخش چهارم

حکومتداری دموکراتیک و انسجام اجتماعی: ظرفیت‌سازی دموکراتیک برای مشارکت اجتماعی

حکومتداری دموکراتیک از اهمیت محوری در حکومتداری مشارکتی برخوردار است. انتظار می‌رود حکومتداری دموکراتیک بتواند منجر به تقویت انسجام اجتماعی از طریق مشارکت مردم شود که مستلزم روندهای ظرفیت‌سازی و مکانیزم‌های همبستگی اجتماعی و حل تنازع است. سه موضوع کلیدی این بخش از قرار زیر بود:

- سیاست و حکومتداری دموکراتیک‌: متمرکز بر محدودیت‌های دموکراسی نمایندگی در مقام یک بدیل؛ رهبری سیاسی، شفافیت نهادهای سیاسی و ساختارهای قدرت توأم با مکانیزم‌های کنترل و توازن، و اصلاح سیستم‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی و پارلمان.

 • - انسجام اجتماعی برای توسعه پایدار با تمرکز بر کاهش فاصله بین غنی و فقیر، رفاه مشارکتی و بهبود کیفیت زندگی، رشد و توزیع، روابط مشارکتی مدیریت کار، و همبستگی اجتماعی از طریق کاهش تبعیض و استحکام شبکه‌های مصئونیت اجتماعی.
 • - حل منازعات اجتماعی: شامل بحث پیرامون جلوگیری از تنازع و ایجاد سیستم‌های اخطار به‌موقع، خلق محیط مساعد حل منازعه از طریق مشارکت و همکاری، حل منازعات بر مبنای قانون و اصول و موازین قانونی، میانجیگری در زمینه منازعات حکومت  در مقابل سکتور خصوصی و سکتور خصوصی در مقابل سکتور خصوصی و ایجاد سازمان‌های انتظامی برای حل منازعات بین حکومت به شمول منازعات بین قوه‌های مجریه و مقننه.

اقتصاد بازار و حکومتداری شراکتی: بی‌طرفی و شفافیت برای رشد پایدار

اقتصاد بازار و حکومتداری شراکتی به‌عنوان سومین موضوع عمده برای جلسات مقدماتی برگزیده شدند. اهمیت حکومتداری شراکتی پس از بحران مالی اواخر دهه ۹۰ و رسوایی‌های اخیر مالی در کشورهای توسعه‌یافته در محراق توجه قرار گرفت. سه موضوع عمده‌ای که در این بخش روی آن‌ها بحث شد، از این قرار بود:

 • - نظم بازار آزاد و منصفانه: شامل اصلاحات ساختاری، اصلاحات بازار، اصلاحات حقوقی و اصلاحات مالی، ترویج رقابت و سرمایه‌داری، مصئونیت نهادهای ذی‌دخل‌ و از‌بین‌بردن ساخت‌و‌پاخت بین حکومت و نهادهای تجاری، ایجاد فرهنگ شفاف تجاری، مالکیت اصلاحات بنگاه‌های سکتور خصوصی و تصدی‌های دولتی.
 • حکومتداری شراکتی شفاف و حسابده: شامل شفافیت و حسابدهی در مدیریت، شفافیت در سیستم مالی و حسابداری‌ و سیستم‌های کارامد تفتیش داخلی و خارجی.

حکومتداری محلی و دموکراسی مشارکتی: کارامد‌ساختن حکومت‌های محلی

ادامه عدم دسترسی افراد فقیر و گروه‌های منزوی اجتماعی به خدمات اساسی، ناکارامدی مکانیزم‌های خدمات‌رسانی سنتی و موضوع نزدیک‌تر‌ساختن حکومت به دور‌افتاده‌ترین مردم را برجسته ساخته است. بخش کارامد‌ساختن حکومتداری محلی متمرکز بر سه موضوع زیر بود:

- مرکزیت‌زدایی، ابتکار و توسعه منطقه‌ای: با تمرکز بر اصلاحات صلاحیت‌های حکومت‌های محلی، تقویت ظرفیت محلی، ایجاد بنیادهای لازم مالی محلی، تقویت دسترسی به معلومات، نوآفرینی حکومت محلی از طریق تعدیل و مدیریت عملکرد، رشد متوازن و توسعه منطقه‌ای، تقویت صنایع محلی، تنظیم نصاب دانشگاه‌های محلی با مقتضیات زمانی‌ و بهبود کیفیت زندگی شهروندان محلی.

 • همکاری  و مشارکت در حکومتداری محلی: شامل تجدید حیات سیاسی از طریق انتخابات محلی و بهبود سیستم شوراهای محلی، تقویت حقوق سیاسی شهروندان محلی‌ و ایجاد سیستم حکومتداری تعاونی توسط حکومتداری عمودی و افقی و حمایت از نهادهای جامعه مدنی.
 • شفاف و حسابده‌سازی حکومتداری محلی: متمرکز بر تقویت حسابدهی حکومت‌های محلی، تقویت کنترل دموکراتیک بر حکومت‌های محلی از طریق مکانیزم‌های کنترل داخلی؛ کنترل از طریق دولت، بازار، و شهروندان، تسریع و تقویت سیستم ارزیابی حکومت‌های محلی و اخلاق خدمات عمومی.
 • نویسندگان: ایشا غوس-پاشا و مریدیت روون (Aisha Ghaus-Pasha and Meredith Rowen)

  ترجمه: محمد‌سخی رضایی

  منبع: دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: