سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

ضرورت مواجهه عقلانی با تروریسم

نویسنده : کامران یاری - کد خبر : 44178

۴ ثور , ۱۳۹۵

The Day Note


 وضعیت کنونی افغانستان به معنای دقیق کلمه آشفته است. سیاست در این کشور در گرو چند تن ارباب است. با کمی اغماض می‌توان گفت که اقتصاد افغانستان در کلیت خود اقتصاد جنگ و تریاک است. فرهنگ نیز در یک نوع آشفتگی حاد به‌سر می‌برد. وجهه بارز این وضعیت اما نقطه اشتراک آن است. سیاست، اقتصاد و فرهنگ به‌شکل بی‌شرمانه، در یک مراوده مافیایی به‌سر می‌برند. مردم، کشور و آینده این خاک به‌شکل باورناپذیری در هالۀ آشفتگی قرار ‌دارند. از قراین و حرف‌های سران حکومت پیدا‌ست که حکومت افغانستان هنوز هم اراده و ظرفیت لازم برای تغییر بنیادی را ندارد. بدنه ‌‌حکومت هنوز هم فهم دقیق و درست از امر سیاسی ندارد. در نگاه حکومت هنوز مرز مشخص میان دوست و دشمن وجود ندارد. آنانی که در لباس دوست نزد حکومت دوست‌داشتنی‌اند، کسانی‌اند که با وحشت تمام‌عیار زندگی‌ را از مردم می‌گیرند و هر‌روز با خشونت بیشتر به آدم‌کشی ادامه می‌دهند. بی‌عدالتی، فساد و رشوه‌خواری خصیصه بارز این وضعیت است. بی‌عدالتی امر غالب است و فساد تبدیل به امر روزمره شده است. با این حال، آشفتگی حاکم بر نفس وضعیت کنونی ریشه در عوامل متعدد داخلی و خارجی دارد. بی‌تردید، بخش‌ اعظمی از ستیز‌های سیاسی موجود که مولد بی‌ثباتی و آشفتگی حاضر است، ریشه در رویکرد و بینش قومی دارد.

مدارا با دشمن معلوم‌الحال و مخالف سیاسی خواندن دشمن، بیش از آن‌که ناشی از فهم امر سیاسی باشد، بیشتر بازتاب‌دهنده خواب و خیال نگاه غالب در حکومت است. از سوی دیگر، افغانستان در بعد خارجی فاقد ظرفیت و توانایی لازم است. طالبان بیش از آن‌که برآمده از خواست عمومی باشد، ریشه در کشمکش‌های استخباراتی و اقتصاد مافیایی دارد. جنگ طالبان نه بر سر عدل الهی، که برای تداوم وضعیت به نفع خود‌شان است. در نهایت امر جنگ طالب با حکومت یک جنگ تمام‌عیار استخباراتی و اقتصادی است. در این میان، خواست طالبان اما مشارکت صرف در قدرت نیست. این گروه آشکارا خواهان فروپاشی نظام کنونی‌ است. رویکرد و نگاه حکومت به طالبان و صلح اما از بنیاد با کژی‌ها و توهمات همراه است.

 آنانی که در لباس دوست نزد حکومت دوست‌داشتنی‌اند، کسانی‌اند که با وحشت تمام‌عیار زندگی‌ را از مردم می‌گیرند و هر‌روز با خشونت بیشتر به آدم‌کشی ادامه می‌دهند. بی‌عدالتی، فساد و رشوه‌خواری خصیصه بارز این وضعیت است. بی‌عدالتی امر غالب است و فساد تبدیل به امر روزمره شده است. با این حال، آشفتگی حاکم بر نفس وضعیت کنونی ریشه در عوامل متعدد داخلی و خارجی دارد. بی‌تردید، بخش‌ اعظمی از ستیز‌های سیاسی موجود که مولد بی‌ثباتی و آشفتگی حاضر است، ریشه در رویکرد و بینش قومی دارد.

حکومت افغانستان به‌رغم واکنش‌ها هنوز قادر به خط‌کشی نهایی میان دوست و دشمن نبوده است. ارگ و دستگاه امنیتی کشور، هنوز هم ترسیم‌ درستی از سیمای طالب و ترور ندارد. به بیان دیگر، حلقه‌های تصمیم‌گیرنده در ارگ به جای ترسیم سیمای دقیق دشمن، دشمن را در هالۀ هزار‌توی حب و سمپاتی پیچیده‌اند. کوشش مدام حکومت افغانستان برای کشاندن پای طالبان به میز مذاکره، نشانه دیگر‌ همین رویکرد کژتاب است.

در این‌که سیاست تلاشی است برای برچیدن بساط خشونت، کمترین شکی وجود ندارد، اما سیاست اغماض حکومت افغانستان در برابر دستگاهی خشن چون طالبان و بنیادگرایی بیش از آن‌که ابراز رسیدن به صلح باشد، نوعی تن‌دادن به خشونت و وحشت نیرو‌های ترور است. به هر‌صورت، مردم افغانستان با دشمن معلوم‌الحالی رو‌به‌رویند: بنیادگرایی و طالبان. ریشه‌های معرفتی بنیادگرایی مشخص است. حامیان سیاسی و اقتصادی طالبان نیز آدرس‌های مشخص دارند. در این اما آنچه در غیبت به‌سر می‌برد، فهم امر سیاسی است. حکومت افغانستان به‌مثابه نماینده بر‌حال بخش‌ اعظمی از مردم افغانستان، در فهم مسأله طالبان از بنیاد دچار خطا‌ست. نگاه قومی حکومت به سوی طالبان، پاشنه آشیل جنگ در برابر طالبان و بنیادگرایی بوده است. چهره‌های کلیدی و تأثیرگذار حکومت وحدت ملی هنوز طالبان را مخالف سیاسی می‌خوانند. پرسش اما این است: آیا مخالف سیاسی خواندن طالبان ما را از فهم ماهیت اصلی طالبان دور نمی‌کند؟ چرا باید اساساً خشونت بی‌رحمانه طالبان را با خواندن مخالف سیاسی تلطیف کرد؟

تلطیف بی‌رحمی‌های طالبان و مخالف سیاسی خوانده‌شدن آن‌ها از سوی حلقه‌های حکومت، در حقیقت امر ‌پرده از یک دو‌رویی بر می‌دارد. حکومت وحدت ملی با مخالفان سیاسی خواندن طالبان عملاً نشان می‌دهد که امر مبارزه با طالبان تهی از نیت لازم و عاری از اراده قوی است. حاصل این عدم نیت لازم و غیبت اراده قوی اما چیزی نیست جز‌ افزایش آشفتگی‌هایی که امروزه در حیات اجتماعی می‌بینیم. عبور از بن‌بست این آشفتگی مستلزم چند چیز است: ۱) حکومت بایستی تعریف مشخصی از سیمای طالبان و بنیادگرایی اسلامی ارائه دهد. در غیبت تعریف مشخص دشمن، دشمن می‌تواند لباس دوست به تن کند. ۲) رسیدن به صلح از مجرای طالبان ممکن نیست. تجربه ده سال گذشته نشان داد که برای رسیدن به صلح دست به دامان پاکستان شدن خطا‌ست. پاکستان به‌عنوان حامی اساسی بنیادگرایی اسلامی، نفع خود را در حمایت از بنیادگرایی جست‌وجو می‌کند.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: