سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

واکاوی عوامل تخریبات روسازی در شاهراه رودکی

نویسنده : محب‌الله افضلی - کد خبر : 44138

۱ ثور , ۱۳۹۵

Muhebullah Afzali


بخش اول

شبکۀ راه‌ها شریان‌های حیاتی هر‌کشور‌ تلقی شده و یکی از پارامترهای مهم در تعیین میزان توسعه‌یافتگی آن محسوب می‌گردد. در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان، بخش عمده‌ای از جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق جاده صورت می‌گیرد، به‌طوری که روش‌های دیگر حمل‌و‌نقل در مراتب بعدی قرار دارند. حمل‌و‌نقل منطقه‌ای و کشوری از طریق شاهراه حلقوی صورت می‌گیرد که طول آن ۲۳۰۰ کیلومتر بوده و مراکز منطقه‌ای عمده (‌هرات، قندهار، مزار شریف، میمنه و شبرغان) را با کابل متصل می‌کند. در حدود ۷۰۰ کیلومتر از طول این شبکه، شامل سرک‌های فرامرزی بوده که افغانستان را به کشورهای همسایه وصل می‌کند.

شاهراه رودکی به‌عنوان قسمت کلیدی از شبکۀ شاهراه حلقوی کشور تا زمان اعمار سرک کمربندی شهر هرات پذیرای ترافیک سنگین و سبک از دو بندر اسلام‌قلعه و تورغندی به جانب شاهراه شمال‌، جنوب و مرکزی کشور است و دو شبکۀ عمدۀ فرامرزی از کشور‌های همسایه (ایران و ترکمنستان) به این سرک متصل می‌شوند. این شاهراه میزبان کاروان‌های اکمالاتی نیروهای خارجی، دولتی و اموال عامه بوده که از دو بندر عمدۀ تورغندی و اسلام‌قلعه بارگیری می‌شوند و به‌عنوان یکی از شاهرگ‌های اساسی اقتصادی مرکز کشور عمل می‌کند که با تخریب آن صدمات سنگینی بر پیکر اقتصاد و حمل‌و‌نقل جاده‌ای وارد شده است. این شاهراه درست بعد از سپری‌شدن دو سال از اعمار آن به جاده‌ای غیر‌قابل استفاده مبدل گردیده و مشکلات بی‌شماری را برای شهروندان هرات، رانندگان موترهای سنگین و سبک‌وزن در قسمت ایمنی و کیفیت جاده ایجاد کرده است. برای واکاوی ریشۀ مشکلات موجود، باید کمی به گذشته برگردیم.

یکی از معایب بزرگ در این نمونه موجودیت دانه‌بندی‌ها بر‌خلاف نورم و مقرره‌های موجود در لایه‌های روکش (wearing) و آستر (binder) است. در نمونه معیاری روکش اسفالتی، بزرگ‌ترین دانه ۱۹ میلی‌متر و در لایه آستر ۲۵ میلی‌متر است که نمونه موجود، خلاف این قضیه بود؛ یعنی نمونه روکش دارای دانه‌بندی بزرگ‌تر و آستر دارای دانه‌بندی کوچک‌تری است. این مسأله باعث فرسایش و تخریب لایه روکش اسفالتی می‌شود. نکته دیگر، موجودیت میزان زیادی از خاک رُس (Clay) در نمونه‌های دانه‌بندی بود که از حد مجاز بیشتر بوده و باعث لغزش در دانه‌بندی‌شده و از تراکم آن‌ها جلوگیری می‌کند‌. گراف دانه‌بندی سنگ‌دانه‌ها هم نشان‌دهنده ‌یک‌نواخت‌نبودن آن بوده و مصالح درست و مطلوب با دانه‌بندی معیاری و اصولی در سرک استفاده نشده است.

 شاهراه رودکی در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت ساختمانی و سرک‌سازی مربوط به نزدیکان آقای داوود‌شاه صبا (والی وقت ولایت هرات و وزیر سابق ‌معادن و صنایع) اعمار شد که با وجود مخالفت‌های فراونی که شهردار وقت (محمد‌سلیم تره‌کی) بر سر اعمار این شاهراه با جناب ایشان داشت، به سمت روند اعمار رفت. این سرک بر‌اساس قوانین تدارکات داخلی با در‌نظرداشت پروسۀ مناقصه باید به شرکت برندۀ مناقصه تسلیم می‌شد، اما توسط منبع واحدی بر‌اساس زد‌و‌بندهای آن روزگار اعمار شد که در نتیجه سر‌و‌صدای زیادی را برپا کرد که امروزه شهروندان هرات تاوان مشکلات آن روزگار را می‌پردازند. در آن زمان بنده به‌عنوان مسئول آزمایشگاه سرک‌سازی و شاهراه در دانشکدۀ انجنیری هرات ایفای وظیفه می‌کردم. با در‌نظرداشت تجهیزات پیشرفته‌ای که در اختیار این مرکز قرار داشت، مسئولیت ارزیابی کیفیت این شاهراه بنا بر درخواست ریاست سارنوالی ولایت هرات به دوش تیم دانشگاه افتاد. این شاهراه بعد از سپری‌شدن مدت زمان چند هفته از اعمار آن، تخریبات و ترک‌های اندکی در سطح آن رونما شد و این تخریبات به‌صورت تدریجی عمیق شده رفت که تقریباً امروزه این سرک را به نابودی کامل کشانده است. تخریبات زودرس در روسازی‌های آسفالتی همیشه به‌عنوان پرسشی در نزد همگان معمول بوده و در ذهن هر‌فردی تداعی می‌کند که چرا سرک به‌عنوان زیرساختی پر‌هزینه‌‌ از لحاظ اقتصادی، بعد از سپری‌شدن چند ماه تخریب می‌شود و سرمایۀ اجتماعی کشور به اضمحلال و نابودی کشانده می‌شود.

سوراخ استوانه‌ای‌شکل باقی‌مانده پس از مغزه‌گیری و تعیین ضخامت لایه‌های روسازی

سوراخ استوانه‌ای‌شکل باقی‌مانده پس از مغزه‌گیری و تعیین ضخامت لایه‌های روسازی

معایب و تخریبات روسازی در این شاهراه ناشی از نارسایی‌های موجود در مراحل دیزاین، اجرا، عملیات، بهره‌برداری و نگهداری است. وزارت فواید عامه به‌عنوان ادارۀ طراح و دیزاینر این سرک، مطالعات عمیق و بنیادی را در سرک‌های افغانستان در قسمت تعیین لایه‌های آسفالتی در دستور کار قرار نمی‌دهد. تعدد عوامل مؤثر در طراحی از قبیل شرایط توپوگرافی، آب و هوا) اقیلم منطقه(، شرایط و معیارهای طرح و اجرا، زه‌کشی روسازی، نوع و جنس مصالح بستر روسازی، تعداد و نوع وسایل نقلیه) مشخصات ترافیکی(، شرایط نگهداری و از طرفی عبور یک راه از اقلیم‌ها و شرایط مختلف منطقه است که در مرحلۀ طرح نادیده گرفته شده‌ است.

روند ارزیابی و ریشه‌یابی تخریبات روسازی بعد از هدایت ریاست دانشکدۀ انجنیری هرات و درخواست سارنوالی به تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۳ صورت گرفت. بررسی تخریبات روسازی با استفاده از روش مخرب و تحلیل‌های میدانی و آزمایشگاهی انجام یافت و در کنار آن برای شناسایی و دسته‌بندی انواع تخریبات بنیادی و سطحی از شواهد ساحوی و روش اروپایی COST 325 استفاده شد که تخریبات از لحاظ شدت به درجات کم، متوسط و شدید دسته‌بندی گردید. نمونه‌های برداشت‌شده از ساحه با روش مخرب توسط دستگاه مغزه‌گیر جمع‌آوری شد و در آزمایشگاه دانشکده ‌انجنیری زیر آزمایش قرار گرفت که جهت تعیین کیفیت قیر و ریگ مورد استفاده و تعیین درجه کیفیت مواد موصوف آزمایش‌هایی بالای آن صورت گرفت.

بر‌اساس ‌آزمایش‌ از نمونه‌های جمع‌آوری‌شدۀ ساحوی توسط دستگاه مغزه ‌گیر (Core Drill)، نتایجی در مورد فیصدی قیر و دانه‌بندی مصالح روسازی به دست آمده ‌که از این قرار است:

۱- فیصدی قیر: نظر به نتیجه به‌دست‌آمده، قیر در لایه روکش دارای فیصدی زیادی بوده که از حد مجاز بیشتر است. این عامل باعث ایجاد پدیده‌هایی چون قیر‌زدگی و تابش نور خورشید در سطح سرک شده که باعث انعکاس نور در چشم راننده و سبب خستگی در جریان رانندگی می‌شود. این پدیده باعث لغزش موتر‌ها در فصل سرما شده و ‌سانحات دلخراش در سطح جاده را به بار می‌آورد. یکی دیگر از معایب فیصدی بیش از حد مجاز، آمدن قیر در سطح فوقانی سرک و جدا‌شدن از سنگ‌دانه‌هاست که گیرش و چسبندگی بین دانه‌ها از بین می‌رود و باعث عریان‌شدگی و فرسایش سرک به مرور زمان می‌شود. نمونه‌های لایۀ روکش و آستر اسفالتی نظر به آیین‌نامۀ راه‌سازی امریکا (AASHTO) باید به ترتیب دارای فیصدی ۵٫۵-۸ فیصد و ۴٫۵-۵ فیصد باشند که این مقدار در برخی مواضع در لایۀ روکش تا ۹% و در لایۀ استر تا ۷% می‌رسد.

۲- کیفیت قیر‌: بعد از تجزیه آسفالت و استخراج قیر از آن و شواهد به‌دست‌آمده توسط آزمایش تجزیه آسفالت، قیر از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و دارای خاصیت چسبندگی و کششی در‌خور توجهی نیست. از حالت فیزیکی قیر چنین گمان می‌شود که دارای مواد ناخالص‌ زیادی در ترکیب خود است، از جمله موجودیت میزان زیاد‌ مبلایل سوخته در ترکیب قیر که باعث عدم چسبندگی بین دانه‌بندی‌ها و به مقصد پایین‌آوردن هزینه پروژه بوده است‌. بعد از بررسی تجزیۀ کیمیایی، شواهد حاکی از موجودیت زیادی از روغنیات و ناخالصی‌ها در ترکیب قیر است.

۳- دانه‌بندی سنگ‌دانه‌‌ها‌: یکی از معایب بزرگ در این نمونه موجودیت دانه‌بندی‌ها بر‌خلاف نورم و مقرره‌های موجود در لایه‌های روکش (wearing) و آستر (binder) است. در نمونه معیاری روکش اسفالتی، بزرگ‌ترین دانه ۱۹ میلی‌متر و در لایه آستر ۲۵ میلی‌متر است که نمونه موجود، خلاف این قضیه بود؛ یعنی نمونه روکش دارای دانه‌بندی بزرگ‌تر و آستر دارای دانه‌بندی کوچک‌تری است. این مسأله باعث فرسایش و تخریب لایه روکش اسفالتی می‌شود. نکته دیگر، موجودیت میزان زیادی از خاک رُس (Clay) در نمونه‌های دانه‌بندی بود که از حد مجاز بیشتر بوده و باعث لغزش در دانه‌بندی‌شده و از تراکم آن‌ها جلوگیری می‌کند‌. گراف دانه‌بندی سنگ‌دانه‌ها هم نشان‌دهنده ‌یک‌نواخت‌نبودن آن بوده و مصالح درست و مطلوب با دانه‌بندی معیاری و اصولی در سرک استفاده نشده است.

معایب و تخریبات روسازی در این شاهراه ناشی از نارسایی‌های موجود در مراحل دیزاین، اجرا، عملیات، بهره‌برداری و نگهداری است. وزارت فواید عامه به‌عنوان ادارۀ طراح و دیزاینر این سرک، مطالعات عمیق و بنیادی را در سرک‌های افغانستان در قسمت تعیین لایه‌های آسفالتی در دستور کار قرار نمی‌دهد. تعدد عوامل مؤثر در طراحی از قبیل شرایط توپوگرافی، آب و هوا) اقیلم منطقه(، شرایط و معیارهای طرح و اجرا، زه‌کشی روسازی، نوع و جنس مصالح بستر روسازی، تعداد و نوع وسایل نقلیه) مشخصات ترافیکی(، شرایط نگهداری و از طرفی عبور یک راه از اقلیم‌ها و شرایط مختلف منطقه است که در مرحلۀ طرح نادیده گرفته شده‌ است.

۴- نمونه موجود نظر به آزمایش مارشال به‌صورت ناگهانی در معرض شکاف و وارفتگی قرار گرفته که این عامل از سبب قیر بی‌کیفیت و عدم گیرش مناسب با سنگ‌دانه‌ها به وجود می‌آید.

۵- قابلیت کشش در قیر (تعیین مارک قیر): بعد از تجزیۀ آسفالت با دستگاه مخصوص آن (extraction) و روند تبخیر بنزین و جدا‌کردن ناخالصی‌هایی مانند ریز‌دانه‌های سنگی از نمونۀ این قیر، با در‌نظرداشت نتایج به‌دست‌آمده قیر مورد نظر دارای درجه چسبندگی و کشش مطلوب نیست و مارک این قیر در درجه‌بندی مناسبی قرار نگرفته است؛ چون در ترکیب خود ناخالصی‌های بی‌شماری را داشته است.

- شیب‌بندی به جانب بلوار در قوس افقی مقابل کوچۀ ریاست تخنیک و نشست موضعی

– شیب‌بندی به جانب بلوار در قوس افقی مقابل کوچۀ ریاست تخنیک و نشست موضعی

تخریبات روسازی با در‌نظرداشت روش COST 325 عمدتاً ناشی از خرابی‌های بنیادی (باربری) و سطحی است که به‌صورت ترک‌ها، تغییر شکل‌ها در ساختار و پروفایل روسازی، تجزیۀ آسفالت و از‌دست‌دادن مقاومت لغزشی روسازی رونما می‌شود. خرابی‌های بنیادی که به علت نداشتن قدرت باربری کافی براثر بارهای وارده‌ ایجاد می‌شود و خرابی‌‌های سطحی به علت ناهموار‌شدن بیش از حد سطح روسازی به وجود آمده، بدون آن‌که الزاماً سیستم روسازی قدرت باربری خود را از دست داده باشد به وفور در این مسیر مشاهده می‌شود. ترک‌های شاهراه رودکی که به‌عنوان آسیب‌های سطحی یاد می‌گردد، به‌صورت ترک‌های پوست سوسماری، لبۀ روسازی، طولی و عرضی در مسیر راه وجود دارند. عوامل ایجاد ترک‌‌های پوست سوسماری (Alligator Cracking) که به‌صورت بلوک‌های کوچک به وفور در طول سرک به مشاهده می‌رسند‌، عبارت از خستگی بیش از حد لایۀ بالایی آسفالتی بر اثر بارگذاری مفرط است. بر‌اساس شواهد ساحوی این شاهراه متحمل فشارهای سنگینی از موتر‌های باربری دو بندر تورغندی و اسلام‌قلعه است که یکی از عوامل عمده در این دسته از تخریبات می‌باشد. عدم کنترل در ترازوهای گمرکات سبب ایجاد این تخریبات می‌شود که بار مازاد (Overload) باعث خستگی و ایجاد ترک در روسازی می‌شود. روسازی‌هایی که بر روی خاک‌هایی با مقاومت کم و با قابلیت شکل‌پذیری زیاد ساخته شوند، نیز دچار این نوع خرابی می‌شوند. ترک‌خوردگی‌های طولی بین دو خط یا باند سرک معمولاً بر اثر پخش و کوبیدگی نامناسب و تراکم ناکافی آسفالت و اجرای غیر‌هم‌زمان لایه‌های آسفالتی خطوط مجاور یکدیگر با درجۀ حرارت متفاوت به وجود آمده‌اند؛ زیرا پس از پخش و کوبیدن آسفالت خط اول و سپس خط مجاور آن درزی بین دو خط به وجود می‌آید که باعث خرابی در آینده می‌شود.

محب‌الله افضلی، مهندس راه‌سازی و حمل‌و‌نقل

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: