سال چهارم / شماره : 735 / سه شنبه / ۱م دلو ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Tuesday, 21 January , 2020

پایان یک بن‌بست

نویسنده : محمدجواد سلطانی - کد خبر : 43051

۲۲ حوت , ۱۳۹۴

محمدجواد سلطانی


برآمدن دولت‌های ملی، یکی از پیامدهای گسست تاریخی در فرهنگ و تمدن مغربزمین بود. تکوین جهان نو، هیچ حوز‌ه‌ای را از دگرگونی‌ها و تغییرات بنیادی بی‌بهره نگذاشت. برای مثال قلمروهای فرهنگ، اقتصاد، سیاست، نظام اجتماعی و معرفتی از بنیاد دستخوش دگرگونی شدند. نتیجۀ این دگرگونی‌ها ظهور عهد جدید و دوران تازه‌ای در فرهنگ و تاریخ غرب بود. سیطرۀ دولت ملی و زوال صورت‌های دیگر نظم سیاسی، امر سیاسی را از جهات گوناگون دگرگون ساخت؛ هم تفکر، فلسفه و دانش سیاسی راستاهای تازه‌ای یافت و هم عمل و کردار سیاسی بر بنیاد قاعده‌های جدید سامان یافت. با دگرگونی اندیشه و فرهنگ سیاسی، روابط قدرت، جابه‌جای قدرت و آگاهی عمومی از سیاست و کردار سیاسی نیز نو شد.

دولت ملی به‌مثابه تجربۀ اروپایی رفته‌رفته از سوی حوزه‌های فرهنگی و تمدنی غیراروپایی مورد توجه قرار گرفت. این‌گونه بود که همه‌چیز در این سرزمین‌ها دستخوش تحول شد. نظام‌های سیاسی کهن یکی از پی دیگری برافتاد و بر ویرانه‌های آن‌ها، دولت‌های کوچک و بزرگ تازه پدیدار گشتند. به میزانی که دولت ملی راه خود را به سرزمین‌های دیگر می‌گشود، جغرافیای سیاسی جدیدی نیز شکل می‌گرفت. برای بسیاری از جامعه‌های غیراروپایی، تجربۀ دولت ملی، تجربه‌ای تلخ و همراه با درد و رنج‌های بی‌شمار بود. اگر از یک‌سو دولت ملی چونان شرّ اجتناب‌ناپذیر می‌نمود، اما بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نامساعد، دولت ملی را به تجربۀ شکست‌خورده تبدیل کرد. دولت ملی الگوی مسلط سامان سیاسی در دوران جدید بود؛ از این نظر، انتخابی غیر از آن در پیش نبود، تا به‌عنوان بدیل و الگوی رقیب برای دولت‌ ملی در دستور کار قرار گیرد.

یکی از رازهای ناکامی الگوی دولت ملی در افغانستان، می‌تواند این باشد که تکوین ساختار قدرت در آغاز به‌گونه‌ای بود که استعداد و ظرفیت تولید بحران را داشت. ساختار قدرت، بر الگوها و شیوه‌های فرهنگی‌ای بنیان گذاشته شده است که توانایی پاسخ‌گویی به نیازها و مسایل جامعه افغانستان را ندارد. برای مثال، جابه‌جایی قدرت به میانجی زور و توسل به خشونت و سرکوب، پدیدۀ ساختاری است؛ چون در ساختار قدرت از همان آغاز ترتیبات و سازوکارهای روشنی برای جابه‌جایی و دگرگشت قدرت پیش‌بینی نشده است. تمام راه‌ها برای رسیدن به قدرت بسته است. بنابراین خشونت و استفاده از زور، به قاعدۀ اصلی برای رسیدن به قدرت یا خلاص‌شدن از شرّ قدرت شناخته می‌شود. زور به‌مثابه ابزار تصاحب قدرت، سبب شده است که قدرت به جز زور با هر‌قاعدۀ دیگری بیگانه باشد.

در تاریخ معاصر افغانستان دولت ملی یکی از مهم‌ترین و تلخ‌ترین تجربه‌های شکست سیاسی به شمار می‌رود. بیش از یک سده از نخستین تلاش‌ها و کوشش‌ها برای نوسازی نظم سیاسی و ایجاد دولت ملی می‌گذرد؛ اما به‌رغم این دوران به نسبت طولانی، حاصل این کوشش‌ها و تلاش‌ها، تشدید بحران سیاسی و بیشترشدن و پیچیده‌ترشدن بن‌بست‌های سیاسی بوده است. ناکامی در ایجاد یک نظم سیاسی، مهم‌ترین واقعیت افغانستان در دوران معاصر است. 

از زمان مشروطیت اول تاکنون تمام تلاش‌ها و کوشش‌ها برای ایجاد نظم سیاسی جدید، به دور خودچرخیدن خلاصه شده است. برای همین در تمام این دوران، هربار که سنگ‌بنای یک نظم سیاسی گذاشته شده است، بحران تازه‌ای از راه رسیده و همه‌چیز را ویران کرده است. از این منظر، دولت ملی در تجربۀ افغانی آن بنای ناتمام است که هرگز به پایان نرسیده است. افغانستان جزء معدود کشورهایی است که در فاصله‌های زمانی بسیار اندک بارها قانون اساسی نوشته است. معنای این واقعیت این است که تمام تلاش‌هایی که برای تحدید و تنظیم ساختار حقوقی قدرت صورت گرفته است، در نهایت راه به جایی نبرده است و در عقب‌گردهای تاریخی، ناگزیر شده است که بار دیگر به نقطه عزیمت‌ها برگردد و همه‌چیز را از نو آغاز کند. 

دولت ملی به‌مثابه تجربۀ شکست‌خورده، یکی از مهم‌ترین وجوه بحران قدرت در تاریخ ماست که هنوز نااندیشیده مانده است. واقعیت نااندیشیده هرگز به تجربۀ سیاسی مبدل نمی‌شود. به همین دلیل است که به‌رغم تمام شکست‌ها، افغانستان از حیث تجربۀ سیاسی یکی از فقیرترین کشورها محسوب می‌شود.

***

یکی از رازهای ناکامی الگوی دولت ملی در افغانستان، می‌تواند این باشد که تکوین ساختار قدرت در آغاز به‌گونه‌ای بود که استعداد و ظرفیت تولید بحران را داشت. ساختار قدرت، بر الگوها و شیوه‌های فرهنگی‌ای بنیان گذاشته شده است که توانایی پاسخ‌گویی به نیازها و مسایل جامعه افغانستان را ندارد. برای مثال، جابه‌جایی قدرت به میانجی زور و توسل به خشونت و سرکوب، پدیدۀ ساختاری است؛ چون در ساختار قدرت از همان آغاز ترتیبات و سازوکارهای روشنی برای جابه‌جایی و دگرگشت قدرت پیش‌بینی نشده است. تمام راه‌ها برای رسیدن به قدرت بسته است. بنابراین خشونت و استفاده از زور، به قاعدۀ اصلی برای رسیدن به قدرت یا خلاص‌شدن از شرّ قدرت شناخته می‌شود. زور به‌مثابه ابزار تصاحب قدرت، سبب شده است که قدرت به جز زور با هر‌قاعدۀ دیگری بیگانه باشد.

اندیشۀ دولت ملی اگرچه در ظاهر در پی‌ قاعده‌مند‌سازی قدرت بود، اما در واقعیت و نفس‌الامر، آمادگی عبور از ساختار قدرت گذشته وجود نداشت و ندارد. به بیان دیگر، ساختار قدرت که در گذشته‌های دور شکل‌ گرفته است، هنوزهم در اشکال گوناگون خود را بازتولید می‌کند. هیچ تفاوتی هم نمی‌کند که چه کسانی و یا جریان‌هایی بر سر قدرت‌اند؛ اما همۀ آن‌ها در نهایت، یا توانایی عبور از آن را نداشته‌اند، یا در مواردی خود به جد کوشیده‌اند که حافظ و مدافع آن باشند.

ثبت‌شدن نام عبدالعلی مزاری به‌عنوان «شهید وحدت ملی» یکی از این نشانه‌هاست. عبدالعلی مزاری یکی از بزرگ‌ترین تاوان‌های سیاست حذف و برتری‌خواهی قومی و انحصار قدرت سیاسی بود. دیدگاه‌های سیاسی او بیش از هرامری بر دو موضوع دلالت داشت: یکی رفتار و نگاه مسئولانه به کشور و دیگری سودای یک نظم سیاسی انسانی که آن‌قدرها متعالی و رشد‌یافته باشد که جهان انسان افغانی را از سلطۀ تمامیت‌خواهی‌های بی‌پایان قومی و نژدای برهاند. این دو امر، نیاز همیشگی کشور و سرزمین ماست.

ایده‌های اولیۀ دولت قومی، معطوف به بازتولید و یا حداقل حفظ استخوان‌بندی نظم سیاسی گذشته شکل‌ گرفت. به همین دلیل تمام تلاش‌ها و کوشش‌ها در این خلاصه می‌شود که چگونه می‌توان از ابزارهای جدید، برای استمرار ساختار قدرت قدیمی بهره‌برداری شود. برای درک این واقعیت خوب است دقت کنیم که همۀ تجربه‌های سیاسی در کشور در نهایت در دام اقتدارگرایی قومی و نژادی غلطیده است. سیطرۀ تمامیت‌خواهی قومی آن‌قدرها عمیق، ریشه‌دار و نیرومند بوده است که بر همه‌چیز غلبه کرده است. نه دین و نه دیگر ایدئولوژی‌های سیاسی توانایی گذار از آن را نیافته است. اندیشۀ دولت ملی از همان آغاز در چنین ورطه‌ای گرفتار بوده است. ناسیونالیزم قومی چیزی نیست که از آن انتظاری غیر از حذف، سرکوب، تحمیل فرهنگی، تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی را ‌داشته باشیم.

ناسیونالیزم قومی از همان آغاز طرح‌ها و اهداف روشنی را دنبال می‌کرد. اگر از پاره‌ای از جزئیات در‌گذریم، این تلاش‌ها در یک چیز خلاصه می‌شوند: حذف دیگران به هر‌‌شیوه و طریق ممکن. برای همین ناسیونالیزم قومی به‌صورت طبیعی جدال‌ها و منازعات فرهنگی را در پی ‌داشت. تکوین و حاد شدن تضادهای زبانی، سیاست‌های فرهنگی یک‌جانبه در حوزۀ آموزش و تربیت، تاریخ‌نگاری و دسترسی به فرصت‌های زندگی، همگی به همین امر قابل ارجاع‌اند. برای مثال، در تاریخ‌نگاری قدرت، تلاش‌های آشکار و پنهان زیادی برای حذف دیگران از حوزۀ آگاهی در جریان بوده است. به منظور رسیدن به چنین هدفی، بزرگ‌ترین و مضحک‌ترین جعل‌های تاریخی را شاهد بوده‌ایم. تاریخ‌نگاری قدرت، به منظور تمهید خاطرۀ مشترک، بی‌هیچ درنگی به تاریخ‌سازی مبادرت کرده است. در تاریخ‌نگاری قدرت، جایی برای دیگران سراغ نداریم. تمام افتخارات تاریخی، به‌صورت مشخص به یک قوم خاص نسبت داده شده‌اند، و در عام‌ساختن این افتخارات از هیچ چیزی فروگذار نشده است. اسطوره‌هایی که در تاریخ معاصر ما یکی از پی دیگری پدید آمده‌اند، هدفی غیر از جابه‌جایی خاطرۀ تاریخی مردمان این سرزمین نداشته است.

***

در سال‌های اخیر نشانه‌های کوچکی را شاهدیم که نشان می‌دهد زمینه‌های ذهنی و روانی اندکی را برای عبور از ناسیونالیزم قومی به ناسیونالیزم مبتنی بر شهروندی، نشان می‌دهد. این نشانه‌ها در ذات خود امری مثبت و امیدوار‌کننده است. ناسیونالیزم قومی تا این‌جای کار غیر از تضادهای خونین قومی، فساد، ناکارآمدی و انحطاط ارمغان دیگری نداشته است. تا این‌جای کار روشن شده است که سیاست‌ورزی قومی طرحی در بن‌بست است. استمرار این بن‌بست، می‌تواند و ممکن است این‌بار خسارت‌ها و هزینه‌هایی داشته باشد که با هیچ محاسبه‌ای قابل جبران نباشد. تمامیت‌خواهی قومی این‌بار ممکن است به بهای موجودیت افغانستان تمام شود. بنابراین زمان آن رسیده است که رهبری قدرت ملی با درایت و عقلانیت، زمینه‌های گذار از ناسیونالیزم قومی به ناسیونالیزم مبتنی بر شهروندی را فراهم سازد. به جای سیاست حذف، کتمان، پناه‌بردن به تاریخ جعلی و جعل‌های تاریخی، آرمان داشتن یک جامعۀ متکثر و چند‌صدایی را در دستور کار قرار دهد و بیش از این افغانستان را در آتش بیولوژیسم سیاسی خاکستر نسازد.

ثبت‌شدن نام عبدالعلی مزاری به‌عنوان «شهید وحدت ملی» یکی از این نشانه‌هاست. عبدالعلی مزاری یکی از بزرگ‌ترین تاوان‌های سیاست حذف و برتری‌خواهی قومی و انحصار قدرت سیاسی بود. دیدگاه‌های سیاسی او بیش از هرامری بر دو موضوع دلالت داشت: یکی رفتار و نگاه مسئولانه به کشور و دیگری سودای یک نظم سیاسی انسانی که آن‌قدرها متعالی و رشد‌یافته باشد که جهان انسان افغانی را از سلطۀ تمامیت‌خواهی‌های بی‌پایان قومی و نژدای برهاند. این دو امر، نیاز همیشگی کشور و سرزمین ماست.

  1. محمد
    ۱:۲۹ ب.ظ در حوت ۲۳م, ۱۳۹۴

    بسیار مقاله مفید و روشن کننده واقعیت های جامعه افغانستان است تشکر از جناب سلطانی

دیدگاه‌تان را بنویسید: