سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۳۰م اسد ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 21 August , 2019

خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر است

نویسنده : داکتر سیما سمر - کد خبر : 42953

۱۸ حوت , ۱۳۹۴

Sima Samar, the head of the Afghan Indep


خشونت علیه زنان از اعمال مجرمانه و ناقض حقوق بشری زنان است. خشونت موجب درد، رنج و آسیب‌های روانی، جسمانی و شخصیتی می‌شود و سبب محرومیت و ایجاد محدودیت در دسترسی زنان به حقوق و آزادی‌های اساسی آنان می‌گردد. زنان نه‌تنها قربانیان خشونت‌اند، بلکه ترس از رویارویی با این خشونت و تجربۀ نامیمون آن بر سراسر زندگی آنان به‌شدت سایه افکنده است.

خشونت علیه زنان که نقض صریح اصل کرامت انسانی است، در اسناد ملی و بین‌المللی حقوق بشر تعریف، ممنوع و جرم تلقی شده است؛ از جمله ماده اول اعلامیه محو خشونت علیه زنان، اعلام داشته است که «خشونت علیه زنان به معنای هرنوع خشونت مبتنی بر جنسیت است که منجر به آسیب یا رنج جسمی و یا روانی زنان گردد.» در یک معنا، محرومیت اجباری یا خود‌سرانه زنان از حقوق و آزادی‌های بشری و یا نقض حقوق زنان، خشونت تلقی می‌شود. قانون منع خشونت علیه زن نیز تعرض و «صدمه به شخصیت، جسم، مال و روان زن» را خشونت دانسته است. این تعاریف انواع مختلفی از خشونت‌های جنسیتی که به دلیل زن‌بودن بر قربانیان آن تحمیل می‌شوند، اعم از خشونت‌های روانی، فیزیکی و لفظی را شامل می‌گردد که اکثر‌ انواع و مصادیق آن در ماده پنجم این قانون ذکر شده‌اند.

در هشتم مارچ روز جهانی زن، یک‌بار دیگر قابل یادآوری است که مبارزه با خشونت علیه زنان و تطبیق راه‌حل‌های فوق، درگام نخست مسئولیت دولت و نهادهای مربوطۀ دولتی است؛ چون دولت‌ها مخاطبان اصلی موازین حقوق بشر و اسناد ملی و بین‌المللی مربوط به حقوق بشر بوده و متعهد‌ند تا ضمن حمایت از حقوق بشری افراد، جلو هرگونه خشونت و نقض حقوق بشر را بگیرند. عدم ایفای این تعهدات، موجب مسئولیت‌ناپذیری دولت‌هاست. 

با آن‌که خشونت علیه زنان در قوانین داخلی و نافذه کشور ممنوع شده و جرم محسوب می‌شود، اما آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان در افغانستان به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای رو به افزایش بوده و همه‌ساله سیر صعودی را طی کرده است. گسترش ناامنی، عرف و رسوم ناصحیح اجتماعی، ضعف حاکمیت قانون، فقر و بیکاری، فساد اداری و عدم پیگرد قانونی تمام مجرمانی که مرتکب خشونت می‌شوند، از عواملی‌اند که زمینه‌های تبارز و تداوم خشونت علیه زنان را در کشورا فراهم کرده‌اند.

پنهان‌کاری و کتمان خشونت علیه زنان توسط خانواده‌ها، وابستگان قربانی و برخی از افراد مسئول در ادارات رسمی، رسیدگی به این نوع جرایم را دشوار کرده و باعث شده است که عمق درد و رنج ناشی از خشونتی که بر قربانیان وارد می‌شود، کمتر توسط جامعه درک شود. برخی از زنان قربانی نیز به دلایل مختلفی خشونت اعمال‌شده علیه خود را ابراز نمی‌کنند و به مراجع عدلی و قضایی و نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش نمی‌دهند. اعمال تبعیض علیه زنان در روند رسیدگی به شکایات‌شان، دسترسی ناکافی زنان به ارگان‌های رسمی و عدم آگاهی از حقوق بشری و انسانی خود باعث می‌شود تا زنان در چهاردیواری خانه تمام مصیبت‌های وارده بر خود را تحمل کنند؛ زیرا هنوز به شکایات زنان به آن صورتی که باید، ترتیب اثر داده نمی‌شود و خشونت یک امر خصوصی و خانوادگی تلقی شده و شکایات آنان دوباره به مراجع غیر‌رسمیِ محلی ارجاع داده می‌شود.

پنهان نگه‌داشتن خشونت و عدم گزارش آن به مراجع عدلی و قضایی، باعث تداوم آن در خانواده‌ها می‌شود؛ زیرا مرتکبان خشونت مورد مجازات قرار نمی‌گیرند و تشویق به ارتکاب دوباره خشونت می‌گردند، چون هیچ‌گونه عقوبت و مجازاتی را در انتظار خود نمی‌ببینند. در چنین حالتی، مجرمان بالقوه خشونت نیز دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند.

راه‌اندازی برنامه‌های وسیع آگاهی‌دهی در مورد حقوق زنان، ممنوعیت خشونت علیه زنان و آثار و تبعات حقوقی، روانی و جسمانی آن، به‌طور متوازن در سراسر کشور و برای اقشار و اصناف مختلف جامعه اعم از زنان و مردان، یکی از راهکارهای مهم و بنیادی برای جلوگیری از تداوم و تبارز خشونت علیه زنان است.

در عین حال بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلات عالی کشور و گنجانیدن اصول و ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان در آن، یک تدبیر بنیادی‌تر برای نهادینه‌شدن حقوق زنان در جامعه است و موجب تغییر ذهنیت افراد جامعه نسبت به زنان و نحوۀ رفتار با آنان می‌شود. آن‌گونه که تصریح شد، یکی از عوامل خشونت علیه زنان، وجود افکار، نگرش‌ها و دیدگاه‌های منفی و غیرانسانی نسبت به زنان در جامعۀ ماست. ارتقای آگاهی و دانش افراد در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان از طریق نهادهای تعلیمی و تحصیلی، می‌تواند نگاه جامعه و در نتیجه رفتار و کردار افراد جامعه را به‌طور مثبت تغییر بدهد.

راهکار حقوقی مهمی که جنبه بازدارندگی داشته و موجب کاهش میزان جرایم خشونت علیه زنان می‌شود، تطبیق قاطعانه احکام قانون منع خشونت و پیگرد قانونی مجرمان و مرتکبان خشونت است. ممنوعیت قانونی خشونت علیه زنان یک تدبیر حقوقی مهم برای کاهش خشونت است، اما قطعیت و حتمیت در تطبیق احکام قانون مهم‌تر از آن است؛ زیرا در آن صورت مجرمان هیچ‌گاهی احساس معافیت نمی‌کنند و در برابر اعمالی که مرتکب شده‌اند، خود را پاسخگو می‌دانند. این احساس پاسخگویی، موجب جلوگیری از تکرار جرم خشونت و تداوم آن در جامعه می‌شود.

برخی از زنان قربانی نیز به دلایل مختلفی خشونت اعمال‌شده علیه خود را ابراز نمی‌کنند و به مراجع عدلی و قضایی و نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش نمی‌دهند. اعمال تبعیض علیه زنان در روند رسیدگی به شکایات‌شان، دسترسی ناکافی زنان به ارگان‌های رسمی و عدم آگاهی از حقوق بشری و انسانی خود باعث می‌شود تا زنان در چهاردیواری خانه تمام مصیبت‌های وارده بر خود را تحمل کنند؛ زیرا هنوز به شکایات زنان به آن صورتی که باید، ترتیب اثر داده نمی‌شود

در هشتم مارچ روز جهانی زن، یک‌بار دیگر قابل یادآوری است که مبارزه با خشونت علیه زنان و تطبیق راه‌حل‌های فوق، درگام نخست مسئولیت دولت و نهادهای مربوطۀ دولتی است؛ چون دولت‌ها مخاطبان اصلی موازین حقوق بشر و اسناد ملی و بین‌المللی مربوط به حقوق بشر بوده و متعهد‌ند تا ضمن حمایت از حقوق بشری افراد، جلو هرگونه خشونت و نقض حقوق بشر را بگیرند. عدم ایفای این تعهدات، موجب مسئولیت‌ناپذیری دولت‌هاست. درکنار آن نهادهای مدافع حقوق زن و تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد مکلفیت قانونی و اخلاقی دارند تا در روند کاهش خشونت علیه زنان سهم بگیرند. خشونت نه‌تنها باعث قربانی‌شدن زنان می‌شود، بلکه ‌ایجاد محدودیت بر مشارکت زنان در جامعه، مانع توسعه و انکشاف پایدار در کشور شده و زمینه‌های عقب‌افتادگی و توقف روند توسعه و پیشرفت جامعه را فراهم می‌سازد. بنابر‌این لازم است که تک‌تک شهروندان کشور به مبارزه با خشونت، به‌عنوان یک مسئولیت اخلاقی و شهروندی خود نگریسته و به‌صورت متحدانه در برابر این پدیده غیر‌انسانی مبارزه کنند.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: