سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۹م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 20 July , 2019

ما را ز باران‌های کابل، سهمی جز گِل و لای نیست

نویسنده : علی نظری - کد خبر : 29081

۲۲ ثور , ۱۳۹۴

نظری


امروز فاصلة کوتاهی را بدون موتر با پای پیاده رفتم؛ فاصله‌ای در حدود دوصد متر. اما همین مقدار راه‌رفتن هم کافی بود تا با بقیه شهروندانی که در بین گِل و لای مدام رفت‌وآمد می‌کنند، به لحاظ ظاهر یکی شوم. لباس اداری که به تن داشتم، در همین فاصله چنان گِل‌آلود شد‌ که فقط با خجالت و احساس شرم می‌توانستم از برابر دید افراد عادی عبور کنم. احساس شرم از این لحاظ که گِل و لای جاری با لباسی که من به تن داشتم، تناسب نداشت و همه با نگاه و یا نیم‌نگاهی بر بلاهت من می‌خندیدند و پوزخند می‌زدند. به نظر می‌رسید که من بدون توجه به شرایط جوی، انگار که اهل کابل نیستم، در شهر قدم می‌زنم و غافل از این‌که کابل یا شهر گِل و لای است یا شهری پرگرد و خاک. در هر‌دو صورت، پوشیدن لباس‌های شیک فقط برای لحظه‌های خاص است. اگر بخواهی در کابل مثل بقیه ‌زندگی عادی و روزمره را تجربه کنی، نمی‌توانی شیک‌ باشی و لباس‌های شیک به تن کنی.

جایی که من بودم، تازه بهتر از جاهای دیگر بود. بقیه مناطق شهر‌ فقط شاهد گِل و لای نیستند؛ آب‌بندان‌هایی که در سطح کوچه‌ها و سرک‌هاست و سیلابی که از هر‌جوی و جر جاری می‌شود، اصولاً عبور و مرور را برای شهروندان پیاده ناممکن می‌کند. سیلاب شهری کابل البته که تنها از آب گِل‌آلود تشکیل نشده، بلکه تمامی کثافات و بدرفت‌ها نیز با آن قاطی می‌شود و شهر را به کثافت‌خانة بزرگ تبدیل می‌کند. زندگی در کابل بر اصل غوطه‌ور‌بودن در کثافات استوار است و هر‌کابلی پیشاپیش خود را به لحاظ روانی آماده می‌کند تا سبک زندگی خویش را با همین گِل و لای کثافات تنظیم کند. شیک‌بودن و شیک‌پوشیدن در این شهر، هزینة سنگینی را بر آدم‌ها تحمیل می‌کند و از این روی، این شهر، شیکی را بر ساکنانش حرام کرده است. کابل شهر پاکان و شیک‌پوشان نیست؛ شهر آلودگی‌ها و کثافات است. آدم باید خود را کثیف کند تا خود را شایستة زندگی در این شهر بسازد. کی می‌شود این وضع تغییر کند و دلهرة آلودگی آرزوی شیک‌پوشی را بر شهروندانش حرام نکند، معلوم نیست. اما آنچه معلوم است، ما حالا‌حالا به سرنوشتی ‌لعنتی گرفتار آمده‌ایم که توان تغییر آن در ما نیست.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: