سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۳۰م اسد ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 21 August , 2019

وقایع شاه شجاع

نویسنده : شاه شجاع - کد خبر : 32502

۲۰ سرطان , ۱۳۹۴

Shah Shoja


غرض آنچه از لطایف و حقایق رحمانی و شرایف دقایق یزدانی بر خواطر عاطر بندگان ما پرتو ظهور یافته بود، فرمان قضا جریان زیب پذیرفته به ­انضمام محصلان سرکار فیض‎مدار به ­نام حاکم مذکور شرف اصدار یافت. از آنجا که گوش راستی‎شنو و چشم حق‎بین او را تقدیر کر و کور گردانید، ورود فرمان هدایت‎نشان و غلامان جلالت‎بنیان را سهل پنداشته، و داستان مالیه را افسانه انگاشته از شراب مستی خود‎کامی سر هوشمندی از دست داده، به دار و مدار ...

وقایع شاه‌شجاع

نویسنده : شاه شجاع - کد خبر : 32103

۱۲ سرطان , ۱۳۹۴

Shah Shoja


در آنجا به ‌صواب امرای حضور مصلحت چنان قرار یافت که شهزاده قیصر و مدد خان و میراخور باشی و شادی خان اچکزایی و باقی خوانین مأمور قندهار شوند، بندگان ما عزیمت به ‌سمت کابل معطوف فرمایند که تا شاهد مقصود به ‌دست آید؛ لیکن بندگان ما چند روز جهت تدارک خرج توقف نموده، چند دانه جواهر من‌جمله جواهرات که همراه بود، با ملازمان معتبر داده، امر فرمودیم که به ‌طرف دیره‌جات رفته، معامله کرده، قیمت آن را به ‌حضور ...

وقایع شاه‌شجاع-۹

نویسنده : شاه شجاع - کد خبر : 30684

۲۰ جوزا , ۱۳۹۴

Shah Shoja


وقایع یازدهم آمدن ایلچیان از ترکستان از نزد حیدرشاه والی بخارا از نزد قلیچ والی خلم سانحات این واقعه چنان ا‌ست که در سنۀ دوم جلوس بر آورنگ خلافت و شهریاری که سنۀ هجریۀ نبویه علی صاحبهما الف و الف صلواة و تهیاة یک‌هزار و دو‌صد‌و‌بیست بود، ایلچی حیدر‌شاه والی بخارا و ایلچی قلیچ خان والی خلم با هفت قطار شتران نرمایه و بیست رأس اسپ با یراق طلا‌ و نقره با زرهای سفید‌نگاری و اجناس و اقشمۀ چینی و روسی ...

وقایع شاه شجاع

نویسنده : شاه شجاع - کد خبر : 30278

۱۳ جوزا , ۱۳۹۴

Shah Shoja


وقایع نهم فرستادن شهزاده حیدر و سردار احمد خان نورزایی در سمت قندهار شرح این مقدمه چنان ا‌ست که چون به ‌عنایات سرمدی و توفیقات ایزدی بعد از جلوس بر آورنگ سلطنت و شهریاری‌، ارجمندی شهزاده حیدر و سردار احمد خان نورزایی و عطا‌محمد خان ولد مختار‌الدوله را و سید آل خا به ‌خلعت‌های فاخره و سامان متوافره سرافراز و ممتاز فرموده، مبلغی هم از برای مصارف انعام و بخشش از خزانۀ عامره مرحمت نموده، پنج‌هزار سوار رکابی از غلام‌خانۀ درانی ...

واقعات شاه شجاع

نویسنده : شاه شجاع - کد خبر : 29911

۶ جوزا , ۱۳۹۴

Shah Shoja


در آنجا به ‌صواب امرای حضور مصلحت چنان قرار یافت که شهزاده قیصر و مدد خان و میراخور باشی و شادی خان اچکزایی و باقی خوانین مأمور قندهار شوند، بندگان ما عزیمت به ‌سمت کابل معطوف فرمایند که تا شاهد مقصود به ‌دست آید؛ لیکن بندگان ما چند روز جهت تدارک خرج توقف نموده، چند دانه جواهر من‌جمله جواهرات که همراه بود، با ملازمان معتبر داده، امر فرمودیم که به ‌طرف دیره‌جات رفته، معامله کرده، قیمت آن را به ‌حضور ...

وقایع شاه شجاع

نویسنده : شاه شجاع - کد خبر : 29464

۲۹ ثور , ۱۳۹۴

Shah Shoja


وقایع پنجم وارد‌شدن بندگانت ما در حدود غلزایی و وصلت‌نمودن با آن‌ها چون خوانین و اراکین و رعیت غلزایی به سبب وقوع جنگ‌های متعدده که با سپاه شاه محمود نموده بودند‌ و اکثر آن‌ها به ‌قتل و تاراج رسیده و از آن طرف مأیوس و آزرده‌خاطر می‌بودند، ورود موکب دولت و اِقبال ما را سعادت خودها دانسته، در خدمت‌گزاری و جان‌فشانی خرد و بزرگ از دل و جان حضر شدند و مقارن این‌حال عالی‌جاه شکرالله خان، نواسۀ اخلاص‌قلی خان هوتک و ...

وقایع شاه‌شجاع

نویسنده : شاه شجاع - کد خبر : 29376

۲۸ ثور , ۱۳۹۴

Shah Shoja


بعدها بندگان ما از آنجا کوچ نموده در درۀ خیبر که مکان خاص امیر‌محمد خان مذکور بود، تشریف‌فرما شدند؛ چون خوانین خیبری که در جنگ اعیان به ‌رکاب والا حاضر بودند و از قدیم‌الایام نیز به ‌کمال صدق خدمت‌گزاری بندگان ما داشتند، مطلع شدند، ورود موکب بندگان ما را شرف افتخار خودها دانسته، خرد و بزرگ و خوانین و تابعین امید خود را از طرف شاه محمود منقطع ساخته، در خدمت‌گزاری و جان‌نثاری بندگان ما حاضر بودند و به ‌همین ...

1 2 3 37