سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۳۰م اسد ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 21 August , 2019

جانشین کردن بوالفتح رازی، بوسهل را

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 30690

۲۰ جوزا , ۱۳۹۴

رواق


چون از نشاندن بوسهل زوزنی فارغ شدند، امیر مسعود با خواجه احمد حسن وزیر خلوت کرد به حدیث دیوان عرض که کدام کس را فرموده آید تا این شغل را اندیشه دارد؟ خواجه گفت: از این قوم بوسهل حمدوی شایسته‌تر است. امیر گفت: وی را اشراف مملکت فرموده‌ایم و آن مهم‌تر است و چنو دیگری نداری، کسی دیگر باید. خواجه گفت: این دیگران را خداوند می‌داند، که را فرماید؟ امیر گفت، بوالفتح رازی را می‌پسندم، چندین سال پیش خواجه کرده ...

وضع مسعود با پدر در سفر ری

نویسنده : تاریخ بیهقی ـ ابوالفضل بیهقی - کد خبر : 30280

۱۳ جوزا , ۱۳۹۴

رواق


«و بدان وقت که امیر محمود از گرگان قصدِ ری کرد و میانِ امیران فرزندان او، مسعود و محمد مواضعتی که نهادنی بود بنهاد، امیر محمد را آن روز اسب بر درگاه، اسبِ امیرِ خراسان خواستند، و وی سویِ نشابور بازگشت، و امیران محمود و مسعود، پدر و پسر، دیگر روز سویِ ری کشیدند. چون کارها به آن جانب قرار گرفت و امیر محمود عزیمت درست کرد بازگشتن را، فرزند را خلعت داد و پیغام آمد نزدیکِ وی به زبانِ ...

حکایت فضل برمکی و یحیی علوی

نویسنده : ابوالفضل محمد بیهقی - کد خبر : 30003

۶ جوزا , ۱۳۹۴

رواق


در اخبار خلفا خوانده‌ام که چون کار آل‌برمک بالا گرفت و امیرالمؤمنین هارون‌ الرشید، یحیی بن‌خالد البرمکی را که وزیر بود، پدر خواند و دو پسر او را فضل و جعفر بر کشید و به درجه‌های بزرگ رسانید، چنان‌که معروف است و در کتب مُثَبِّت، مردی علوی خروج کرد و گرگان و طبرستان بگرفت و جملۀ کوه گیلان، و کارش سخت قوی شد. هارون بی‌قرار و آرم گشت، که در کتب خوانده بود که نخست خلل که آید در کار ...

قصۀ سپاهسالاری محمود از جهت سامانیان

نویسنده : ابوالفضل بیهقی - کد خبر : 29371

۲۸ ثور , ۱۳۹۴

Rawaq


تاریخ بیهقی و به سر قصۀ سپاهسالاری سلطان محمود «رضی‌الله عنه» از جهت سامانیان را باز شوم و نکته‌ای چند سبک از هر‌دستی از آن بگویم که فایده‌هاست در این، و گسیل‌کردن این امام ابوصالح تبانی را. و آمدن بغراخان پدر قدرخان به بخارا و فساد کار آل سامان در ماه ربیع‌الاول سنۀ اثنتین و ثمانین و ثلث‌مائه بود، و این قصه دراز است و از خزاین سامانیان مال‌های بی‌اندازه و ذخایر نفیس برداشت، پس نالان شد به علت بواسیر و چون ...