سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

قدسیت‌زدایی از وقایع تاریخی

نویسنده : دکتر زهرا لطفی - کد خبر : 20572

۲۶ قوس , ۱۳۹۳

Zahra Lutfi


یکی از موضوعات اساسی در تاریخ‌نگاری معاصر افغانستان، فهم تاریخی انتزاعی از سیر وقایع گذشته است. در نگاهی کلی به چگونگی شکل‌گیری افغانستان معاصر از احمد‌شاه ابدالی تا زمان معاصر، همواره دیدگاهی رمانتیک و ستایش‌گرانه، وقایع و شخصیت‌ها را در هاله‌ای از ابهام و تقدس احاطه کرده است. حتی انتقادهای گزنده نیز در پس خود بر نوعی دیدگاه توجیه‌گرایانه مبتنی است. فهم تاریخی رمانتیک و ستایش‌گرایانه از گذشته، که راه را بر فهم تاریخی مبتنی بر رابطة علت و معلولی ...

نوع حکومت‌داری احمد‌شاه ابدالی با استناد به تاریخ احمدشاهی

نویسنده : دکتر زهرا لطفی - کد خبر : 20057

۱۹ قوس , ۱۳۹۳

Zahra Lutfi


 نوع حکومت‌داری احمد‌شاه ابدالی نمونه‌ای از یک حکومت قبایلی و ایلی است. هر‌چند که وی با عنوان مؤسس افغانستان معاصر، امروزه از او به‌نیکی یاد می‌شود؛ اما با واکاوی اقدامات و سیاست‌هایی که احمد‌شاه ابدالی در دوران حکومتش در پیش گرفته است، مشخص می‌شود که مقام و جایگاه سیاسی وی، چیزی بیشتر از یک رئیس قبایلی نبوده است. تلاش وی جهت حفظ چنین جایگاهی در میان سایر طوایف و قبایل مقتدر افغان، با سیاست‌های مقطعی و رفتار توأم با مماشات ...

تاریخ اجتماعی در افغانستان

نویسنده : دکتر زهرا لطفی - کد خبر : 19596

۱۲ قوس , ۱۳۹۳

Zahra Lotfy


 تاریخ اجتماعی، یکی از شاخه‌های رشتة تاریخ است، که جنبه‌های مختلف زندگی انسان در گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهد و به مطالعة ساختار و فرآیند کنش‌های آدمی در گذشته می‌پردازد. تاریخ اجتماعی از چهار‌دهة گذشته در کشورهای غربی مورد توجه و استقبال چشم‌گیری قرار گرفته است. توجه به تاریخ اجتماعی در نتیجة تحولات دهة 1960 افزایش یافت. از علل مهم گرایش به تاریخ اجتماعی، رشد جنبش‌های استقلال‌طلبانه، ورود مفاهیم تاریخی به علوم اجتماعی، دگرگونی‌های اجتماعی دهة 1960 در جهان غرب، ...

تاریخ‌نگاری زنان

نویسنده : دکتر زهرا لطفی - کد خبر : 17521

۷ عقرب , ۱۳۹۳

Zahra Lotfy


در حوزة تاریخ‌نگاری مدرن که بیش از دو قرن از شکل‌گیری آن می‌گذرد، تاریخ‌نگاری زنان اما عمری پنجاه‌ساله دارد. دلیل چنین سابقة کوتاه ‌یا بی‌توجهی و نپرداختن به تاریخ‌نگاری در حوزة زنان، در عرصة تاریخ‌نگاری مدرن با سوالات بسیاری همراه است. در تاریخ‌نگاری مدرن، موضوع اصلی توجه مورخان و پژوهشگران تاریخ، مطالعة روش‌هایی است که تاریخ به وسیلة آن‌ها به نگارش در‌آمده است. در حالی که مطابق با تاریخ‌نگاری سنتی، موضوع اصلی تاریخ، شرح مستقیم حوادثی است که در گذشته ...

شرح رفتار سپاهیان نظام با هزارَگان جدید‌الاطاعه(۱)

نویسنده : سراجُ‌التواریخ/ ملا فیض‌محمد کاتب هزاره - کد خبر : 17514

۶ عقرب , ۱۳۹۳

kateb tekrar


و از آن سوی پس از مطیع و منقاد‌‌شدن تمامت هزارۀ یاغستان و خراب‌کردن قلاع و گرفتن اسلحۀ ایشان سرکردگان لشکر و اَحاد و افراد عسکر پادشاهی چشم آز به مال و جان آن مردم باز کرده، دست ستم به گرفتن دختران و پسران ایشان دراز نموده اسلحه پالیدن و تمام ندادن آن را بهانۀ جست‌وجوی خانه‌های آن‌ها ساخته هرچه به قوه داشتند به فعل آوردن آغاز نهادند. و سردار عبدالقدوس خان از این امر عریضه‌نگار پایۀ سریر سلطنت شده ...

ذکر تنبیه و تهدید باغیان قوم متمرد زدران(۱)

نویسنده : ملا فیض‌محمد کاتب هزاره - کد خبر : 13671

۴ سنبله , ۱۳۹۳
سراجُ‌التواریخ / ملا فیض‌محمد کاتب هزاره و از آن سوی سردار شیرین دل خان که افواج قاهرۀ پادشاهی را ـ‌چنانچه گذشت‌ـ از دو راه مأمر تنبیه و تهدید زدرانیان کرده و ایشان عیال و اطفال خود را در جبال شامخه صعود داده در موضع‌المره جمعیت کرده استوار نشسته بودند در خلال واقعات مسطوره هفت تن از بزرگان آن نکوهیده‌خویان در عسکرگاه نزد سردار شیرین‌دل خان حاضر آمده به زبان عجز و معذرت اظهار اطاعت کرده از طرف زدرانیان عذر خواستند که ...

برخورد مسؤولانه با تاریخ

نویسنده : محمد غزنوی - کد خبر : 13668

۴ سنبله , ۱۳۹۳

afshar


در مناسبات سلطه، نقش تاریخ اهمیت حیاتی دارد. نظام سلطه، با درک از اهمیت تاریخ، همواره برنامه‌های منظم برای دست‌کاری و دخل و تصرف و مهم‌تر از همه ایجاد زاویة انحرافی در تاریخ دارد. نظام سلطه، تاریخ را آن‌گونه که رخ داده است، نشان نمی‌دهد؛ بلکه مدام در‌صدد تحریف آن است و میل دارد رخدادها را آن‌گونه که می‌خواهد، نه آن‌گونه که رخ داده است، روایت کند. ‌تاریخ برای گروه مسلط حکم محکمه را دارد؛ محکمه‌ای‌ که در آن اسناد ...

1 2 3 4 5 7