سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۶م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 27 June , 2019

انواع خشونت علیه کودکان افغانستان در سال گذشته

نویسنده : مریم بربری - کد خبر : 7402

۱۲ جوزا , ۱۳۹۳

مریم خاوری


روایتی از کودکان رنج افسانة دیو و پری سال‌هاست که قصة کودکی‌های ملل شرق را تشکیل می‌دهد؛ اما در این میان کودکان افغانستان، به‌طرز خاص‌تری این داستان‌ها را برای خود معنا می‌کنند. اخباری که دربارة وضعیت کودکان در افغانستان منتشر می‌شود، بیشتر حکایت از خشونت علیه کودکان دارد، خشونت‌هایی که به شکل‌های مختلف بر کودکان تحمیل می‌شوند و این‌گونه است که دیوهای افسانه‌ای داستان‌های ملل شرق برای کودکان افغانستان تخیلی نیست و شکل واقعیت را به خود می‌گیرد در این نوشتار ...

خانة گنجشکی

نویسنده : موسی ظفر - کد خبر : 7401

۱۲ جوزا , ۱۳۹۳

موسی ظفر


 یک گنجشک بسیار هشیار بود. هروقت که در شهر می‌آمد، چیزهای قیمتی را پیدا می‌کرد، می‌گرفت و در نزدیکی خانة خود در زیر درخت پنهان می‌کرد. گنجشک تصمیم داشت که با چیزهای قیمتی، یک خانة خوب بخرد و مثل انسان‌ها زندگی کند. یک روز وقتی خوب پیسه‌دار شد، نزد کاکا گنجشک رفت و گفت که می‌خواهد یک خانه بخرد. کاکا گنجشک گفت: «ما گنجشک‌ها نمی‌توانیم مثل انسان‌ها خانه بخریم و زندگی کنیم. خانة ما باید بالای درخت باشد؛ اگرنه پشک ...

بار سنگین کودک‌بودن!

نویسنده : علی‌احمد ابراهیمی - کد خبر : 7394

۱۲ جوزا , ۱۳۹۳

علی احمد ابراهیمی


سرمایة انسانی، کلیدی‌ترین عنصر برای توسعه است و بدون در‌نظر‌گرفتن نقش عنصر انسانی در توسعة محصولی ناقص و نامربوط پر از تناقض و مشکل به دست می‌آید که دیگر نمی‌توان نام آن را یک جامعة انسانی نهاد. حداکثر کارخانه‌ای برای تولید ثروت و ادامة سلطة سرمایه به دست خواهد آمد. سرمایة انسانی به دست نخواهد آمد، مگر با آموزش و تربیت، ‌همراه برنامه‌ریزی دوام‌دار برای ایجاد بسترهای مورد نیاز که منجر به پرورش هماهنگ، بدون تبعیض و سالم نیروهای انسانی ...

آن، برای او همیشه آن می‌ماند

نویسنده : حمید فیدل - کد خبر : 7391

۱۲ جوزا , ۱۳۹۳

Hamid_Fedal


دوران طلایی ادامه دارد: دوران کودکی، نادانی؛ به‌محض این‌که پی می‌بریم که می‌میریم، این دوران خاتمه می‌یابد. دقیق یادم نیست این دوران برای من چه وقت تمام شد. حالا که به نقطۀ پایان آن می‌اندیشم، نمی‌توانم آن نقطۀ عطف را دریابم. آن نقطۀ عطف ترس واقعی از مرگ است، اما من هنوز به زندگی‌ام امیدوارم و ترس واقعی را تجربه نکرده‌ام. من و خیلی‌های دیگه نقطۀ پایان را فراموش می‌کنیم. به محض اینکه درک می‌کنیم که میرا‌یم، ثانیه‌ای بیش نمی‌تواند مقاومت ...

1 25 26 27